Рубрикалар

КАРАНТИН ЧАРЛААРЫНГА ЧЕДИП БОЛУР

Бөгүн, июль 14-те, Чазакка Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле республика девискээринде амгы үеде тургустунуп келген дүвүренчиг эпидбайдал дугайында база катап хурал болган. Ол дугайында ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бодунун соцчеткиде блогунга бижээн:

— Амгы үеде эпидбайдалдың кайы хире айыылдыын көрүп тура-ла, кижилерниң кадыы дээш алган хемчеглерни тоомчага албайн, санитар-эпидемиологтуг негелделерни туразында хажыдып турар чорук уламчылавышаан. Ол ышкаш чамдык күүсекчи эрге-чагырга органнары ковидке удур чорудуп турар негелдерни анаа-ла карак чаап эрттирип турары билдинип келди. Санитарлыг дүрүмнү болгаш кызыгаарлаашкыннарны сагып турарын хынаар хемчеглерни күштелдирер болгаш чогуур шиитпирлер, херек кырында түңнелдиг ажылды чорударын чазак кежигүннеринге даастым.

Бо үеде кол айтырыг — чоннуң кадыкшылын камгалап алыры. Ол дээрге кижи бүрүзүнге, өг-бүлелерге болгаш ниити чонга хамаарышкан айтырыг-дыр. Амдыызында шыдажып тур бис, а бир эвес бо-ла хевээр тоомча чок байдалдыг болур болзувусса, эң-не шыңгыы хемчеглерни алыр апаар бис, карантин чарлаарынга чедир. Бурятияның чижээнге көөр болза, ол республика ийи неделя дургузунда локдаун чарлапкан соонда, ында эпидбайдал чүгээртеп келген-дир — деп, Владислав Ховалыг база катап чонга сагындырыглыг медээни бижээн.

#Тывачазак #Эпидбайдал #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БАЙЫРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ПЛАНЫН ЭДЕ КӨРГЕН
Следующая запись
Владислав ХОВАЛЫГ: «АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ УДУРТУКЧУ ХЕРЕК»
Меню