Рубрикалар

КЕДИЛИГ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг бо хүннерде Беларусь Республиканыӊ президентизи Алексей Лукашенко-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген. Ол дугайында социал четкиде арнынга бижээн: «Бистиӊ делегациявысты чылыы-биле уткуп хүлээп алганы дээш четтирдим! Бо дээрге бистиӊ бирги ужуражылгавыс-тыр. Беларусьтуӊ президентизин чону Батька деп адап турарыныӊ ужурун ам-на бидим. Ада кижи дег шупту улуска кичээнгейлиг болгаш хүндүлээчел кижи-дир, ол ажыл-агыйда кевин-херек чок чүүлдер чок билир. Бодунуӊ чурту дээш, өг-бүлези, чоок кижилери дег, сеткил-чүрээ аарып чоруур.

Александр Григорьевич кады ажылдажылга дугайында, кады кылыр төлевилелдер дугайында бистиӊ саналдарывысты шын сеткил-биле сонуургап хүлээп алгаш, оларны ажылдаар кылыр даалганы чазаанга берди. Шак ындыг деткимче-биле бис амдыызында чүгле планда чүүлдерниӊ дыка хөйүн кылып болур-дур бис».

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Беларусь Республиканыӊ премьер-министри Роман Головченко-биле ужурашкан. Ол дугайында социал четкиде арнынга бижээн:

«Тываныӊ келир үеде кедилиг, ооӊ иштинде кады ажылдажылга болгаш Беларусьтуӊ бүдүрүлгелери-биле ажылдаар эки аргалары бар. Бо чүүлдер дугайында Белоруссияныӊ премьер-министри Роман Александрович Головченко-биле чугаалаштывыс.

Өске күрүнениӊ удуртулгазынга Тываныӊ кедилиг угланыышкыннарын – көдээ ажыл-агыйны, даг-тывыш адырын, арга-ыяш курлавырын, чурттар аразында аргыжылганы, туризм болгаш IT-технологияларны таныштырары төөгүлүг болуушкун.

Тыва делегацияныӊ Белоруссияга ажыл-албан аян-чоруу чедиишкинниг садыг-экономиктиг кады ажылдажылганыӊ үндезини-дир. Ол Россия биле Белоруссияныӊ аразында акы-дуӊма харылзааны быжыглаар болур. Бистиӊ ужуражылгаларывыс дыка чедимчелиг чоруп тур, күш-шыдалы ам-даа чедир ажыттынмаан харылзааларывысты бурунгаар шимчедир арганы берип турар деп чугаалап болур мен»

Р.ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
Covid-19-тан аараан улустуң саны көвүдеп турар
Следующая запись
МАЛЧЫННАРНЫ КОВИДКЕ УДУР ТАРААН
Меню