Рубрикалар

КЕРЭЭЛЕР ЧАРАРЫ ДООЗУЛГАН

2021 чылда «Өскүстерни болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырары” федералдыг тускай сорулгалыг программаның иштинге керээлер чарар ажылдарны Тываның Садып алыышкыннар яамызы дооскан. Бо чылын бо хевирниң кижилеринге 235 949,6 муң рубль түңге 150 чуртталга оран-савазын тудары көрдүнген.

Бо хүннерде 221 759 муң рубль ниити түңге 40 керээни чарган. Садыглаашкынга камнап алдынган акша-төгериктиң түңү 14 190,6 муң рубль болган.

Тываның тудуг сайыдының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Аяс Хунай-оол тудуг ажылдарының канчаар чоруп турарын, салдынган сорулгалар кажан күүсеттинерин чугаалаан.

«Саган-оол кудумчузунда ийи бажыңны «Восток» КХН чорудуп турар. Бир хөй аал чурттаар бажыңны бо чылын тудар, ийигизин 2022 чылда. Шупту 170 квартира болур, ооң 40-ин өскүс уругларга дамчыдар” деп, ол дыңнаткан.

Ол ышкаш Тудуг яамызының берген медээзи-биле алырга, амгы үеде Полигонная кудумчузунда 40 аал чурттаар 10 бажыңның тудуу эгелээн, оон 100 квартираны өскүстерге бээр.

#Тываныңтудугяамызы #Садыпалыышкыннаряамызы #ВостокКХН #Өскүстергебажыңнар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Сергей Шойгунуң дөртен сая өртектиг ажылдары
Следующая запись
Доозукчуларның байырлыг хемчеглери болур бе?
Меню