Рубрикалар

Кичээнгейни шынарынче

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГ

Кичээнгейни шынарынче

📢 Час дүшкен. Хүннүң дурту узай берген. Кышкы сооктуң, кара ыштың соонда арыг агаарга селгүүстеп чоруксанчыг үелер келген. Чылыг-биле деңге ажы-төл база даштыгаар чүткүүр апаар.
Эрткен дыштаныр хонуктарда чаш оглум болгаш чээннерим-биле хоорайның төвүнде каът бажыңывыстан үнүп келгеш, уруглар ойнаар тускай шөлчүгешке келдивис. Ырактан эртип чыда көөрге, чайганыыштар, узун сандайлар, столдар, турниктер, бөмбүк ойнаар шөлдер дээш янзы-бүрү өңгүр чараш чүүлдерни кылган боор. Эртип-дүшкеш, чарашсынып көөрүм шөлчүгешке чеде бээримге, чаржынчыг чүве болду. Чайганыыштар, сандайлар кырын малгаштыг идиктер-биле кырлап каапкан, олурар чер тывылбас, шөлчүгеш ишти долдур бок. Хөй квартиралыг каът бажыңнарның чурттакчыларының-на богу хевирлиг. Ырак эвесте бок чыыр тускай контейнерлер белен турда-ла, уруглар ойнаар черже чүге октаптар ирги? Ындыг хирлиг-чуттуг, бок-күзүрүм долган черге чаш ажы-төлдү канчап ойнадыр боор. Ийе, харын, бокту ол девискээрниң чурттакчылары субботник чарлааш, аштап-арыглап алган дижик. А малгаш, хөөлбектер, шалбаалардан канчап адырлыр? Хар эрип эгелээрге, ук девискээрге чаш уруг­лар ойнаар арга чок, долгандыр шалбаа болур. Хар эрээш, чер чаңгыс хүн кургай бербес деп билир болгай бис. Чазын, ча­йын чаашкын чаар-ла болгай. Шалбаалыг черге уруглар канчап ойнаарыл? Уруглар ойнаар черни чаагайжыдып кылып тура, ук черни чүге дескилеп ал­баан ирги? Карак чаап кылган бе?
Ойнаксаан ажы-төлдү арыг шөлге чедирер дээш, найысылалывыстың төвүнде өске каът бажыңнарның уруглар ойнаар шөлдеринге бардывыс. Бок болгаш малгаш чок ойнаар черлерни барык чок деп болур болду. Оларның чүгле чаңгызының кылган шынары эки деп болур. «Детский мир» микрорайонунда Кочетов кудумчузунуң 99 дугаар бажыңның девискээринде арыг-силиг шөлчүгешти тып алдывыс. Аңаа кежээ дургу дыштандывыс. Хоорай иштинде уруглар ойнаар шөлчүгештер доозазы ындыг арыг-силиг болза, магалыг ийик. Ук шөлчүгешти кылган тудугжулар бораставайн, сеткилинден кылган дээрзи илдең. Ойнаар чүүлдерни тургузар бетинде девискээрде сайны төп, таваан быжыглаан. Чаашкын-даа чаарга, хар-даа эриирге, сай төп дес­килээн чер малгашталбас. Хол болгаш бут бөмбүү ойнаар шөлдерде бок чок, арыг-силиг. Кижи дыштанып, долгандыр чараш чүүлдерни көөрге безин, каракка өөрүнчүг болгай. Хоорайның чуртталга бажыңнарының девискээрлери шуптузу ындыг чараш, арыг-силиг болган болза. Дараазында агаарлаарда, бээр кээр бис дижип чандывыс.
Черле ынчаш, найысылалывыстың девискээринде уруглар болгаш улуглар дыштаныр спортчу шөлчүгештерни, сесер­ликтерни кылып турары кончуг эки-дир. Чүгле оларны эки шынарлыг кылыры күзенчиг. Кызыл хоорайның чагырга чери-биле харылзажырымга, бажың бүрүзүн харыылап турар башкарыкчы ком­паниялар ону харыылаар деп харыы берди.
Айдың ОНДАР.
Авторнуң тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Нацизм чок делегей дээш демнежир бис
Следующая запись
«Шынның почтазындан»
Меню