Рубрикалар

Кижи болуру чажындан

 

                 Тываның школачыларын «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 6-11 класстан тура ажыл-мергежилдерге онлайн таварыштыр өөредип эгелей берген.

                 Амгы үеде амыдырал дыка дүрген өскерлип турар. Сайзыралдың чаа аргаларын, чаа оруктарын шилип, билиг-мергежилге, ажыл-агыйжы чаңчылдарга өөренип алыр ужурга улуг-даа улус таваржып турар. Ынчангаш Россияның Ворлдскилсс «Аныяк профессионалдар» эвилели «Келир үеже билет» деп чаа платформаны ажылдадып эгелээн.

                 «Келир үеже билет» деп төлевилел-биле бистиң республикавыстың школачылары «Поварның ажыл-херээ», «Чазаныр ажыл», «Маляр болгаш каастап шимээр ажылдар», «Моданың технологиязы» деп мергежилдерни өөренмишаан, боттарының күш-шыдалын шенеп болур. Бодунуң баштайгы мергежилин шилип алгаш, ооң дугайында эртем-билигни ёзулуг профессионал башкылардан өөренип, өртек-үнези чок арга-дуржулганы шиңгээдип ап болур.

                 «Карьеразын планнаары болгаш бүгү назынында чаңгыс мергежили-биле ажылдап, амыдырап чорууру ам болдунмас апарган. Аңгы-аңгы чылдагааннар, байдалдарның уржуу-биле үргүлчү билиг-мергежилин сайзырадып, ажыл-агыйын, амыдыралын бир дээскиндир эде көөр, өске чүүлдү кылып өөренир апаар. Ооң мурнунда школачыларга мергежил шилип алырынга өөредилге төптери, ада-иези дузалажып чораан болза, ам өөреникчилер элээди чаш үезинде боттары мергежил шилип, шиитпирлээр ужурлуг.  Өөреникчини тодаргай ажыл-мергежилди кылып билир кылдыр өөредир сорулга-биле бо төлевилелди тургускан. Мергежил бүрүзүнүң тергиин чадалыг шынары турар. Ворлдскиллс шимчээшкининде чемпион оолдар, уруглар бар. Херек кырында олар боттарының мергежилиниң супер-маадырлары болуп турар. Амгы үениң делегейи школачы бүрүзүнге бодунуң бир-ле онзагай талантызын көргүзеринге хөй аргаларны тургузуп берип чоруур» -деп, Роберт Уразов, Россияның Ворлдскилсс «Аныяк профессионалдар» эвилелиниң чиңгине директору тайылбырлаан.

                 Төлевилелдиң киржикчизи болур күзелдиг школачылар  https://bilet.worldskills.ru/ платформаның сайтызынче киргеш, тестирование эртер. Мергежилди шиңгээдип алыры белен болгаш чиик болзун дээш, тестилерни, онлайн курстарны оюн хевирлиг тургускан. Кижи бүрүзү чүнү шилип алырын, каш этап эртерин боду шилип алыр.

                  «Келир үеже билет» төлевилелге каш-даа катап киржип болур. Чаа чүүлдү шиңгээдип, өөренип, бодун шенеп көөр күзелдиг-ле болза, төлевилелче катап кирип алыр. Ада-иелерни болгаш өөреникчилерни төлевилелге хостуу-биле бүрүткеп турар. Уруг-дарыының мергежил шилииринге ада-иези дузалаар болзун дээш, эптиг арганы ынчаар тургузуп берген.

 Бистиң корр.

                                                                                                                     

Предыдущая запись
АҢНЫЫР СЕЗОНУ ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
Тарыс аржаанынче аян-чорук
Меню