Рубрикалар

«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы назы четпээн уругларга «комендант шагын» сагыырын сагындырып турар. Неделя санында Иштики херектер яамызының ажылдакчылары назы четпээн уруг­лар-биле озал-ондак болдурбазы-биле хөй-ниити черлеринче үнүүшкүннерни чорудуп турар. Дүнеки үеде ада-иезиниң үделгези чок назы четпээн уруг­ларны хөй-ниити черлеринден тудуп эккеп турар таварылгалар бар.
Кежээ 22.00 шактан эртенгиниң 6.00 шакка чедир назы четпээн элээдилер кудумчуга, хөй-ниити черлеринге ада-иези чокка, чааскаан чоруп болбас ужурлуг деп «Бичии уругларның кижизидилгезинге болгаш өзүп сайзыраарынга багай салдар чедирбезиниң дугайында” ТР-ниң 13.07.2019 чылда үндүрген 1489-3 дугаарлыг хоойлузунга үндезилээш, «комендант шагын» тургускан.

Кызыл кожууннуң төвү хоорайжыткан Каа-Хем суурнуң 1 дугаар ортумак шко­лазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Чинчи Баазаң ук школада «комендант шагын» идепкейлиг чорудуп турарын дыңнаткан: “Ылаңгыя күскү, кышкы, часкы дыштанылгалар үезинде кайы класстарның ада-иелери дежурныйлаарын директор боду хуваап каар. Часкы дыштанылгада 5 класстарның ада-иелери дежурныйлаан болза, дараазында бир өске класс дээш ээлчег езугаар чоруп олурар. Оон ыңай эр башкыларның ээлчежип алгаш, үнүүшкүннер кылыр хүннери база бар. Ол ышкаш социал педагогтар тускай дежурныйлаар үелерлиг. Суурнуң хөй чон чыглыр черлерин үлежип алгаш, кежээки үеде хынап турар. Дежурный ада-иелер, социал педагогтар садыгларны кезип, арага, таакпы болгаш газтыг чүүлдерни назы четпээн уруг­ларга садары хоруглуг дээн ышкаш сагындырыгларны кылып, эрткен-дүшкен чонга школаның баш бурунгаар белеткеп кылганы тус­кай буклеттерин үлеп турар. А чайгы дыштаныл­гада чүгле социал байдалы берге өг-бүлелерниң ажы-төлүн болгаш учетта турар уругларга хамаарыштыр хайгааралды соксаал чок чорудар”.

Школачы дыштанылгалар үезинде ажы-төлге айыыл­ чок чорукту тургузары, оларны камгалап хайгаа­раары – ада-иелерниң улуг харыысалгазы. Ынчангаш, хүндүлүг ада-иелер, ажы-төлүңерни улуг кичээнгейге ап, хайгааралыңарны кошкатпаңар!

Айдың ОНДАР.

#Уругларныңайыылчокчоруу #Өөредилгеболгашэртемяамызы #Комендантшагы #Орукозал_ондаа #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ ӨГ-БҮЛЕГЕ ДЕТКИМЧЕ
Следующая запись
БЕДИК ТЕХНОЛОГИЯЛЫГ КЕЗИИШКИН
Меню