Рубрикалар

«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР

ТР-ниң Өөрелилге болгаш эртем яамызы назы четпээн уругларга «комендант шагын» сагыырын сагындырып турар. Неделя санында иштики херектер яамызының ажылдакчылары назы четпээн уруглар-биле озал-ондак болдурбазы-биле хөй-ниити черлеринче үнүүшкүннерни чорудуп турар. Дүнеки үеде ада-иезиниң үделгези чок назы четпээн уругларны хөй-ниити черлеринден тудуп эккеп турар таварылгалар бар.

Кежээ 22 шактан эртенгиниң 6 шакка чедир назы четпээн элээдилер кудумчуга, хөй-ниити черлеринге ада-иези чокка, чааскаан чоруп болбас ужурлуг деп «Бичии уругларның кижизидилгезинге болгаш өзүп сайзыраарынга багай салдар чедирбезиниң» дугайында ТР-ниң 13.07.2019 чылда үндүрген 1489-3 дугаарлыг хоойлузунга үндезилээш, «комендант шагын» тургускан.

Кызыл кожууннуң төвү хоорайжыткан Каа-Хем суурнуң 1 дугаар ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Чинчи Баазаң ук школада «комендант шагы» идепкейлиг чорудуп турарын дыңнаткан: “Ылаңгыя күскү, кышкы, часкы дыштанылгалар үезинде кайы класстарның ада-иелери дежурныйлаарын директор боду хуваап каар. Часкы дыштанылгада 5 класстарның ада-иелери дежурныйлаан болза, дараазында бир өске класс дээш ээлчег езугаар чоруп олурар. Оон ыңай эр башкыларның ээлчежип алгаш үнүүшкүннер кылыр хүннери база бар. Ол ышкаш социал педагогтар тускай дежурныйлаар үелерлиг. Суурнуң хөй чон чыглыр черлерин үлежип алгаш, кежээки үеде дежурныйлап турар. Дежурный ада-иелер, социал педагогтар садыгларны кезип, арага, таакпы болгаш газтыг чүүлдерни назы четпээн уругларга садары хоруглуг дээн ышкаш сагындыргларны кылып, эрткен-дүшкен чонга школаның баш бурунгаар белеткеп кылганы тускай буклеттерин үлеп турар. А чайгы дыштанылгада чүгле социал байдалы берге өг-бүлелерниң ажы-төлүн болгаш учетта турар уругларга хамаарыштыр хайгаарал соксаал чок чорудар”.

Школачы дыштанылгалар үезинде ажы-төлге айыыл чок чорукту тургузары, оларны камгалап, хайгаараары — ада-иелерниң улуг харыысалгазы. Ынчангаш, хүндүлүг ада-иелер, ажы-төлүңерни улуг кичээнгейге ап, хайгааралыңарны кошкатпаңар!

Айдың ОНДАР.

#Өөредилгеболгашэртемяамызы #Уругларныңайыылчокчоруу #Комендантшагы #Каа_хемниң1дугааршколазы #Тывачазак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
Чуртттарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри
Следующая запись
ШКОЛАЧЫЛАРНЫ ШЫЛГАЛДА ПУНКТУЛАРЫНГА ЧЕДИРЕР
Меню