Рубрикалар

Кончуг шын шиитпир

Россия Федерациязының Президентизи чылдың-на российжилерниң айтырыгларынга харыы берген дорт харылзаа дамчыдылгазын эрттирери чаңчыл болу берген.

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Шолбан Кыргыс дорт харылзаага хамаарыштыр:

– Президент В. Путин чон-биле ээлчеглиг чугаазын коронавирус-биле демисел дугайында эгеледи. Ынчап кээрге, амгы үеде эң айыылдыг хамчык – COVID-19 хевээр артып турар ышкажыл.

Чурттуң Баштыңы бо коргунчуг халдавырлыг аарыгдан аарып каапкан кижилерни эки сегидип, «агартырынга» хөй түңнүг акша-төгерикти эрге-чагырга органнары үндүрер деп чугаалады. Мен бодум хуумда ол шиитпирни кончуг шын, үезинде деп санап тур мен.

Часкы берге үеде, ковидтиң ийиги «чалгыының» үезинде бодум чиик автомашинам-биле бо аарыг талазы-биле чалалгаже үнүп турган эмчилерни сөөртүп турдум. Олар эр хейлер-дир! Демнежип тургаш бо аарыгны тиилээли, чонум. Ону кылып шыдаарывысты В. Путин чугаазы-биле бүзүретти.

#Россияныңпрезидентизи #Дортхарылзаа #Дээдихурал #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Чурагайлыг экономика талазы-биле билиин бедидер
Следующая запись
КҮРҮНЕ ЛИЦЕЙИНГЕ «СИРИУС» ТӨВҮН ТУРГУЗАР БЕ?
Меню