Рубрикалар

Коронавирус-биле амгы байдал

 
Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың чугаазы-биле: бо хүнде коронавирустан эмнедип турар 1568 пациентилер бар, стационарлыг эмнээшкинни 423 кижи ап турар, поликлиникаларда амбулаторлуг эмнээшкинде 1145 аарыг кижилер бар.
Неделя дургузунда дүрген дузада 1675 келдириишкиннерни бүрүткээн, олар Чидиг респираторлуг вирус инфекциязының (ЧРВИ) болгаш грипптиң күүсели-биле бичии көвүдей берген.
Бүгү кээп турар келдириишкиннерге 100 % дузалап турар. Coll-төп штаттыг режимде ажылдап турар, автотранспорт-биле хандыртынган.
«Бо хүнде ийи айның курлавыры болур эмнер бар. Пятницада амбулаторлуг звенонуң эмнериниң аймаан немей 6 сая акшага садарынга дугуржулга келген. Контрактация чуруму чоруп турар, эм кылыкчылары лимиттерни ам шуут бадыткапкан» — деп сайыт демдеглээн.
Вакцинация кылыр талазы-биле, сайыт мынча дээн: 402 доза чедип келген. 18 хардан 60 харга чедир назылыг улуска ажыглап болур деп турар ол вакцинаны. Бо хүнде142 дозаны эмчи ажылдакчыларынга вакцина кылдыр салыпкан.
Декабрьның 4-тен 10-га чедир кадык камгалал яамызының комиссиязының хуралынга 7 кижиниң чок болганын сайгарып көрген, оларның шуптузунда коронавирустан аңгыда кады чоруп турган чүрек-хан дамырларының, эндокрин системазының, онкологияның аарыглары бар болган.
Инфекция чок аарыгдан аарый берген улуска долу эмчи дузазын көргүзер дээш, коронавирус эмнээр кылдыр өскээр эде тургузуп каапкан оруннарны ам дедир боттарының эмнээр ужурлуг аарыгларын эмнээр кылдыр эде салып каапкан, ынчангаш, оруннар фондузунда эвээжээн чүве чок.
Бистиң корр.
Предыдущая запись
2021 чылда кожууннарны орулгалыг туризм сайзырадырынче кыйгырган
Следующая запись
Авыралдыг аржааннарывыс
Меню