Рубрикалар

Коронавирус дээш ажыл чок арткан кижилерге күрүнеден дуза

Республика­ның хуу сайгарлыкчыларын карантин үезинде чидириглерин барымдаа­лааш, оларны деткиири-биле хүлээп алган шиит­пирлери-биле социал четкиде Шолбан Кара-оол таныштырган:

1) Патент болгаш «упрощенка»  азы бөдүүнчүткен үндүрүг-биле ажылдап турарларга үндүрүг ставказын бадырар.  УСН бөдүүнчүткен үндүрүгнүң – «орулгазын» 6 %-дан 1%-га чедир бадырар, «орулга казыыр чарыгдалдарын» – 15-тен 5 %-га бадырар.

 Патент-биле ажылдап турар сайгарлыкчылар  чүгле символиктиг 1 акша төлеп каар. Ниитизи-биле, рес­публикада  2,5 муң сайгарлыкчылар,  бизнестиң үштүң бир кезии бооп турар.

2) Кредиттерге хамаарыштыр, чээ­ли­ниң хуузун бир дугаарында хе­­рек бараан бүдүрүп турар сайгарлыкчылар­га баштайгы  алды айын­да 0 % боор, чеди дугаар айындан эгелээш  чүгле 8% төлээр деп шиитпир хүлээп алган бис.

3) Өске бүдүрүкчүлерге баштайгы алды айда 2 % боор,  чеди дугаар айындан эгелээш 8 % кылдыр көрдүнген. Оон аңгыда, алган чээлизиниң  түңүнден 70 %  гарантиязын бадыткап турар бис.

4) Сайгарлыкчы кижиниң орулгазы ажыл төлевириниң эң кудуку хемчээлинден эвээжей берзе, күрүне дуза чедирер. Социал­дыг  контракт чаргаш, ай санында  11 125  акша субсидия бээр. 

5) ТЭЦ, ОАО «Тываэнерго», ООО «Водоканалдан» дилээним — өрелиг-даа сайгарлыкчылардан амгы үеде өре негевейн, акша тыртарын соңгаарладыр.  

Карантин үезинде хагдынган улуг садыг төптеринге бюджеттен оларның коммуналдыг чарыгдалдарын төлээр субсидия бээр бис, 10 млн. акша көрдүнген. Оон аңгыда, көдээ черде бизнеске, фермерлерге дуза чедирери-биле 120 акша база көрдүнген.

Ниитизи-биле сайгарлыкчыларга 580 млн. акшага  дуза чедирер. Чүгле  биче бизнестиң безин үндүрүглерин  350 млн. акшага күрүне боду төлеп бээри ол-дур. 

Чаңгыс сагындырар чүүлүм: чүгле чажыт чокка ажылдап турар кижилерге дуза чедирер бис. 15 ажыг муң хууда сайгарлыкчыларывыс бүрүткеттинген. Ооң 10 муң ажыг кижи «хөлегеде».  Күрүнеден деткимче алыр деп бодаар болзуңарза, хөлегеден үнгеш, актыы-биле ажылдап көрүңер. Бо үе берге-даа бол, силерге ам-на хөлегеден үнгеш, ажылдаар арганы берип турары ол. Айтырыгларга харыылаар изиг шугум телефоннары: +88003506201 , 8-(39422)-36202 

ҮШ АЙ АЛЫР ПОСОБИЕЗИ

Коронавирус дээш ажылын чидиргеш, Чонну ажылга хаара тудар төптерге март 1 соонда бүрүткедип алган хамаатыларга 12 300 акша  пособие­ни 3 ай дургузунда (апрель-май-июнь айларда) төлээриниң дугайында чарлыкка Россияның Президентизи апрель 7-де ат салган. Тывага ол пособиениң түңү немелде коэфициен­тилер кадарга, 16 982 акшага чедир улгадып келген. Бо хүнде 868 кижи ажыл чок арткан деп санаттынып турар. Президент Путинниң дуза чедирер дугайында чарлыы үнмээнде, ажыл чидиргеш, март 31-ге чедир учетка туруп алган кижилер.

Ада-иезиниң бирээзи ажыл чок арткан, назы четпес уругларлыг өг-бүлелерге немелде 3 муң акша түңнүг пособиени уруг бүрүзүнге база үш ай иштинде төлээр.  Тывада 686 ажыл чок арткан өг-бүлелерде 814 ажы-төл бар. 

Чыл эгезинде ажыл чок дээш учетка туруп алган хамаатылар саны 4 муң ажыг кижи. Оларның айда ап турган пособиезиниң түңү  2100 акша.  

Тыва Чазактың Баштыңының оралакчы даргазы Саида Сенгииниң дамчытканы-биле, ажыл чоктар бүрүткээр төптерже хүннүң-не 500 ажыг билдириишкин кирип турар болгаш, ажылды дүргедери-биле  трудвсем. ру деп сайтыже  https://trudvsem.ru/czn киргеш, билдириишкинни аңаа долдуруптар болза, пособие алыры дүргедээр. Сайтыга долдурары-даа белен, төпке дужаарындан белен, интернет таварыштыр хөй саазыннар негевес, 2 билдириишкин-биле резюме киирер, өскезин сайтының арнынга-ла долдуруп кааптар.

Ажыл чидирген дээш пособие алырда,  https://trudvsem.ru  деп сайт таварыштыр киирер. Чурттап турар чериниң аайы-биле чизеге хамаатыны киирип каар. Пособиезиниң түңүн чурттап турар чериниң аайы-биле Ажыл чоктар төвү санап бээр.

Пособие түңү 12 ай иштинде ап турган шалыңындан хамааржыр болгаш 26 неделядан эвээш эвес ажылдаан хүннерлиг болур деп негелделиг.

Бир эвес ажыл чидирер бетинде 26 неделядан эвээш хүн ажылдаан турган болза, азы шуут ажылдавайн турган болза, хуу бүдүрүлгезин дуглап каапкан турган болза, чүгле 3 айның пособиезин алыр эргелиг. Пенсия алыр назыны чеде берген кижилер 12 ай дургузунда пособие алыр эргелиг.

Ажыл чоктар төптери-биле харылзажыр  телефоннар:

 

ГКУ РТ ЦЗН

 телефоннар

1. Кызыл хоорай

2-12-00; 2-42-38

2. Барыын-Хемчик

8(394-41) 21-112; 21-099

3. Ак-Довурак хоо­рай

8(394-33)21-398; 21-310; 21-068

4. Бай-Тайга

8(394-42) 21-044; 21-696

5. Чөөн-Хемчик

8(394-34)21-507, 21-195;

6. Каа-Хем

8(394-32)22-049; 22-631; 22-665

7. Кызыл кожуун

8(394-22) 91-779; 91-024; 91-380

8. Мөңгүн-Тайга

8(394-51)22-434

9. Өвүр

8(394-44) 21-131; 21-199; 21-169

10. Бии-Хем

8(394-35)21-134; 21-381; 21-164

11. Сүт-Хөл

8(394-45) 21-104; 21-103; 21-205

12. Таңды

8(394-37) 21-491; 21-159

13. Тес-Хем

8(394-38)21-270; 21-156

14. Тоджинский

8(394-50)21-333

15. Улуг-Хемский

8(394-36)21-812; 21-856; 21-338

16. Чаа-Хол

8(394-43)21-233; 21-244; 21-272

17. Чеди-Хол

8(394-52)22-340; 22-322

18. Эрзин

8(394-39)22-166, 22-2-17, 22-1-60

19. Тере-Хол

8-923-265-17-67

Саяна МОНГУШ белеткээн. #Шын

Предыдущая запись
Приставтар ажылын соксатпаан
Следующая запись
Арагалаашкын, наркомания, токсикомания…
Меню