Рубрикалар

КОВИДКЕ УДУР ЛОТЕРЕЯНЫ ОЙНАТКАН

Хамчыктыг аарыг ковид-19-ка удур тарылганы эртип алган улус аразынга федералдыг чазактың шиитпири-биле бо чылдың сентябрь 1-ден декабрь 1-ге чедир 100 муң акша шаңналдыг лотереяны эрттирер деп доктааткан.

Ооң баштайгы ойнадыышкыны БОНУСЗАЗДОРОВЬЕ.РФ сайтка сентябрь 15-те болуп эрткен. Бо удаада бүгү Россияда тарыткан улус аразынга 100 муң акша шаңналын алыр 500 кижини оларның тарыткан шынзылгазының (сертификадының) дугаары-биле компьютер таварыштыр шилип алган.

Ковидке удур тарыткан шынзылганың дугаарын Gosuslugi.ru сайтта хууда кабинеттен билип ап болур. Тарылганы кылган эмнелге чери ол шынзылганың дугаарын вакцина алган кижиниң ол сайтта хууда кабинединче дамчыткан турар ужурлуг.

Ында хууда кабинедин ажытпаан улус чүгле ковидке удур тарыткан дугайында шынзылгазының дугаарын билип алыр дээш эвес, хууда кабинет таварыштыр өске-даа күрүне албан черлериниң ачы-дузазын дүргени-биле шүүт чок алыр дээш албан ажыдып алыр болза эки.

ГОСУСЛУГИ сайтта хууда кабинет чок, ковидке удур тарылганы эртип алган кижи сентябрь 15-те болган лотереяга 100 муң акша ойнадып алыр-даа болза, ол дугайында билбес болурга, харааданчыг эвес-тир бе?

Бо чылдың алды айда ковидке удур тарылганың ийи чадазын эртип алган болгаш, канчап билир, аас-кежик болуп 100 муң рубльге федералдыг чазак болгаш бурган авыралында ойнап алган ирги мен бе дээш тарыткан дугайында шынзылгамның дугаарын БОНУСЗАЗДОРОВЬЕ.РФ сайтта тускай көзенекче киир бижээш, хынаарымга, бо удаада куруг болдум.

Дараазында 100 муң акша шаңналдыг лотерея ойнадыышкыны октябрь 14-те болур.

Ынчангаш ГОСУСЛУГИ сайтта хууда кабинет чок улус, ону ол үеге чедир черле ажыдып алыр болза эки. Канчап билир, чаңгыс чер-чурттугларывыс аразындан ол лотереяга 100 муң рубль ойнадып алыр улус турар чадавас.
Лотереяның киржикчилери бо чылдың сентябрь 1-ге чедир тарыткан турар ужурлуг деп тайылбырлап турар. Ол ышкаш лотереяга ойнап алыр болза, ГОСУСЛУГИ сайтта хууда кабинединге МИР банк карточказын кожуп каан турар ужурлуг. Ынчан ойнап алган 100 муң акшазын ол МИР карточказынче алды ай иштинде шилчидиптер.

Бодавыже, лотереяга ойнап алган 100 муң акшазын алырда, хууда кабинет чок улус оозун ажыдып алзын, МИР карточказын аңаа база кожуп алзын дээш алды ай хуусааны тургускан хире. Хууда кабинеди бар, МИР карточказы ында коштунган улус 100 муң акшаны ойнадып алыр болза, ону алды ай манавайн саат чокка шилчидиптер турган боор.

Хамчыктыг аарыг ковид-19-ка удур тарылганы чон дигии-биле эртип алзын дээш, федералдыг чазактан эгелээш чер-черлерде чазак-чагырга бүгү хемчеглерни ап турда, кижи бүрүзү база бодунуң кадыы, амы-тыны дээш харыысалгалыг болуп тарылганы черле эртип алыр болза эки.

Мерген АНАЙ-ООЛ.

#Коронавирус #Госуслуги #БОНУСЗАЗДОРОВЬЕ.РФ #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«ШАНХАЙНЫҢ» ОРНУНГА «МӨҢГҮН» ДЕП ЧАА МИКРОРАЙОН ТУТТУНАР
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАВЫСТЫҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ СОҢГУДУМ
Меню