Рубрикалар

КОВИДКЕ УДУР МАССАЛЫГ РЕЙДИЛЕР ЭГЕЛЭЭН

Тыва Чазактың айтыышкыны ёзугаар, коронавирус халдавырлыг аарыгга удур ажыл чорударынче угланган санитар-эпидемиологтуг негелделерни хажыдып турар улусту илередири-биле рейдилер чорудар бөлүктерни тургускан. Ол бөлүктерже федералдыг болгаш регионалдыг эрге-чагырга болгаш тус черниң бот-башкарылгазының ажылдакчылары кирип турар.

Бо бөлүктерниң ажылдаар графигин тургускан. Ол график ёзугаар неделяда дөрт хүнден эвээш эвес хыналдалыг рейдилер-биле үнүүшкүннерни чорудар. Яамы бүрүзүнден болгаш өске-даа албан черлеринден рейд чорудар бригадаларга административтиг чурум үрээшкинин илередип, протокол ёзугаар документилерни долдурар эргелиг ажылдакчыны албан хаара тудар. Албан черлериниң удуртукчулары боттарының ажылдакчыларын рейдилерге киириштирген соонда, оларга немелде дыштаныр үени бээрин өөренип көөр.

Росгвардия, полиция, Росхереглелхайгааралының ажылдакчыларындан аңгыда, барык бежен хире кижини рейдилерже хаара тудар. Владислав Ховалыгның даалгазы-биле рейдиже үнер бригадаларны сөөртүр транспортту Тыва Чазактың автобаазазы хандырар болган. Рейдилерни Тыва Республиканың Баштыңының 2021 чылдың июль 6-да үнген 223 дугаарлыг Чарлыынга үндезилээш, чорудар. Ол чарлык ёзугаар рейд киржикчилери ковидке удур чарлаттынган чурумну хажыткан улусту торгаар эргелиг болур. Ындыг торгаалдарның хемчээли 30 муңдан 300 муң рубльга чедир чурум үрээшкининиң аар-чиик хевиринден хамааржыр.

Сагындырып каар чүүл, республика девискээринде коронавирус аарыгның катап нептереп эгелээнин барымдаалааш, шак мындыг кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни күштелдирген. Оон аңгыда, ноябрь 1-ден тура ресторан, кафе, спортзалдар, МФЦ болгаш өске-даа хөй кижи чыглыр черлерже QR-код-биле чонну киирер арганы эрге-чагырганың даргалары чугаалажып турар. Шак мындыг шыңгыы хемчеглер соонда ковидке удур тарыдып алыксаан улус көвүдээр дээрзинге удуртукчулар идегеп турар.

Ындыг турбуже, Тыва коллективтиг иммунитет талазы-биле Россияда баштайгы одуругларда чоруп турар дээрзин Татьяна Голикова демдеглээн.

К. МОНГУШ белеткээн.

#Рейдилер #Коронавирус #Коллективтигиммунитет #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАДЫКШЫЛЫН ДАДЫКТЫРАР
Следующая запись
ТЫВАЖЕ КУРУГ ЭВЕС, А ДОЛУ «ЧҮЪКТҮГ» КЕЛДИМ
Меню