Рубрикалар

Кожаларывыс Моолда «COVID-19»

Бо хүнде Моолдуң Кадык камгалал яамы­зының дыңнадып турары-биле, коронавирустан 12 кижи аарып турар, оларның кадыының байдалы ортумак деңнелде. «COVID-19»-тан аарып тур­ган ийи хамааты сегий берген. Оларны март 30-ниң хүнүнде эмнелгеден үндүр бижипкен. Ук хамаатылар ам 14 хонуктуң дургузунда аңгыланып, карантинни сагыыр ужурлуг. Халдавырлыг аарыгны өске чурттардан Моолче кээп турар хамаатылар эккелген. Оларның санында мурнуу Кореядан Моолче ужуп чедип келген ийи хамааты кирип турар. «COVID-19» халдавырлыг аарыгдан кожавыс Моол күрүнеде чок болган кижилер чок. Чуртта ниити байдал чогуур деңнелде.

Амгы үеде күрүнениң халдавырлыг аарыгларга удур төвүнде коронавирус аарыынга каразыттырып турар эмчиниң хайгааралында анализтиг шинчилелдерни манап турар 218 кижи бар. Ол дээрге, колдуунда Япония, Корея, Россия, Германия, Кыдаттан ужуп чедип келген Моолдуң хамаатылары-дыр. Тускайлаан эмчиде аарыг азы аарыгга каразыттырып турар кижилер-биле харылзажып, карантинде кирген улустуң саны 2310.

Сагындырып каалы, коронавирус аарыы Моолга бир дугаары март 10-нуң хүнүнде илереттинген. Халдавырлыг аарыгны Францияның хамаа­тызы чуртче киирген. Амгы үеде Францияның хамаатызы Улан-Батор хоорайда тускайлаан эмнелгеде, ооң кадыының байдалы экижип турар.

Бо хүннерде өске чурттарда ажылдап, өөренип турар Моолдуң хамаатылары Улан-Батор хоорайже хөйү-биле чанып кээп турарлар. Чурттуң коронавируска удур тургустунган тускай комиссияның шиитпири-биле Моолче чанып келген соонда, ук хамаатылардан шинчилелдерни ап, оларны 14 эвес, а 21 хонуктуң дургузунда хайгааралга ап, хыналданы чорудар. Ам дараазында апрель 2-4 хүннеринде Сеул болгаш Токиодан Моолдуң хамаатылары тускай рейс-биле чуртунче ужуп кээрлер. Оларга дарый, эмчи шинчилгезин эрттирери көрдүнген.

Моолдуң найысылалы Улан-Баторнуң Чагыргазының шиитпири-биле, өөредилге, массалыг хемчеглер, аян-чорукчуларның чыыжы, хүрээ-хииттерниң ажылы, спортчу маргылдаалар дээш оон-даа өске хемчеглерни апрель 30-ниң хүнүнге чедир соксаткан. Чемненир черлер болгаш арага-дары аймаа садыгларының ажылдаар шактарын 07 шактан 22 шакка чедир кызырган. Ооң мурнунда ук черлерниң ажылын түр када соксаткан. Рестораннар, кафелер база ажылдавайн турар. Хоорай иштинде аай-дедир аргыжылга чорудуп турар автобустарның саны кызырылган. Пассажирлер саны бир хүнде 400 муңдан 250-300 муңга чедир эвээжээн­ деп болур. Чурттакчы чон колдуунда чазак-чагырганың сүмезин хажытпазы-биле бажыңнарында олурар. Даштыгаар үнүп, хүн бүрү ажылдап турар хамаатылар маскаларны кедип, негелделерни бүрүнү-биле сагып күүседип турар деп болур. Найы­сылал Улан-Батор хоорайда кудумчуларны, хөй кижи чыыл­ган черлерни, автобустарны хүн бүрүде арыглап, аштаар ажылдар уламчылап турар. Ол ышкаш Улан-Батор хоорайда 382 чурттаар чери чок хамаатыларны (бомжтарны) илередип, оларның аразындан 144 кижини бажыңнарынче дедир эгидип, арткан хамаатыларны хоргаадал черинде чурттадып каан.

Ниитизи-биле Моол күрүнеде «COVID-19» халдавырлыг аарыгның талазы-биле байдал чогуур деңнелде. Кадык камгалал яамызы база күрүнениң халдавылыг аарыгларга удур төвү чурттакчы чонга коронавирус аарыының талазы-биле чуртта болгаш делегейде болуп турар медээни хүн бүрүде дамчыдып турар. Амгы үеде Улан-Батор хоорайда садыг-саарылга төптери ажылдап кирипкен, Моолдуң төп рыногу «Нарнтуул» база бо хүннерде ажык. Моолдуң иштинде хоорайлар болгаш суурлар аразында аргыжылга чоруп эгелей берген, оруктарны ажыткан. Кыдат биле Моолдуң кызыгаарында чүгле чүък чүдүрер автомашиналар аргыжып турар, хууда хамаатыларны кызыгаардан ам-даа эрттирбейн турар. 

Моол күрүнеде РФ-тиң Элчин чериниң дамчыдып турары-биле, коронавируска удур тургустунган тускай күрүне комиссиязының үндүрген шиит­пирин езугаар, апрель 30-ге чедир өске чурттардан самолёт болгаш поезд шимчээшкинин түр када соксаткан. Оон аңгыда, Моолдуң девискээринче даштыкы хамаатыларны (ооң иштинде РФ-тиң хамаатыларын) автомашиназы-биле кызыгаар эртерин хораан. Моолдуң болгаш РФ-тиң кызыгаарын апрель 30-ниң хүнүнге чедир түр када хагган. Кызыгаар таварыштыр чүгле чуртунче дедир чанар дээш чөпшээрелди алган Моолдуң хамаатылары болгаш тускай чөпшээрелдиг чүък автомашиналары эртип болур. Өске талазында РФ-тиң Моолда турар хамаатылары кандыг-бир чугула чылдагаан-биле кызыгаар эртип, Россияже дедир чанар дээн байдалда тускай чөпшээрелди РФ-тиң Улан-Батор хоорайда Элчин черинден ап болур.

Ольга Ворона медээни Моолдуң («Medee.mn») сайтызындан очулдурган, база Моолда РФ-тиң Элчин чериниң медээзин киирген. #Шын

Предыдущая запись
Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал
Следующая запись
Сүт-Хөл биле Тес-Хем дең чыгыы
Меню