Кожууннарда байдал

Бай-Тайга кожуун.

 Чоннуң кичээнгейинге. Апрель 5-ке чедир карантин чарлаттынган үеде, эмчилээр херектиг апарза, эмчи барбайн, бажыңнарынче дорт кыйгыртып алыр. Эмчилер аарыг улусту чүгле бажыңнарынга барып шинчип турар. Эмчилерни бажыңче чалаарда, дүн-хүн чок ажылдап турар дүрген дуза чедирер эмчиниң телефон дугаары: 8923-547-5003.

 Барыын-Хемчик

Аянгатының суму чагыргазының ажылдакчылары улуг назылыг хоочуннарының бажыңнарынга чедип, профилактика ажылын чорудуп, коронавирус аарыының дугайында тайылбырлап бергеннер.

Аарыгларга удур камгаланыры-биле Барыын-Хемчик кожууннуң чагыргазы маскалар даараар пөстү организацияларга үлээн. Шупту албан черлери камгалал маскаларны боттары даарап алгаш, арыг-силигни сагып турарлар. Аарыг-аржык кижилер бо хүнге чедир чок, эмчилер хемчеглерни ап, чонну хайгаарап турар. Оон ыңай, Кызыл-Мажалык суурнуң чурттакчылары девискээрлеринге улуг арыглаашкынны чоруткан. Взлетная кудумчузунда боктуң көвүдээнин база сагындырган.

Оон ыңай, садыгларны база хыналдага ап, хлор-биле арыглаашкынны кылып турарын база чоннуң ыңай-бээр аргыжар чоруун карантин үезинде соксадырын чагырга ажылдакчылары хайгааралга ап, дыңнаткан.

Меню