Рубрикалар

Кожууннарже пассажирлер аргыжылгазы дээш

          Кызыл хоорай биле 15 кожуун төптериниң аразынга пассажирлер аргыштырылгазынга ажылдап турган сайгарлыкчыларның керээзиниң хуусаазының доозулганы-биле холбаштыр Тываның орук-транспорт комплекизиниң яамызы мөөрейни чарлаан.

          Кызыл – Ус-Элегес, Кызыл – Ээрбек, Кызыл-Сукпак, Кызыл – Черби, Кызыл – Шагаан-Арыг, Кызыл – Чаа-Хөл, Кызыл – Чадаана, Кызыл – Суг-Аксы, Кызыл – Хандагайты, Кызыл – Ак-Довурак, Кызыл – Тээли, Кызыл – Хову-Аксы, Кызыл – Туран, Кызыл – Сарыг-Сеп, Кызыл – Бай-Хаак, Кызыл –Шамбалыг, Кызыл – Бүрен-Бай-Хаак, Кызыл – Самагалтай, Кызыл – Эрзин аразынга пассажирлер аргыштырар күзелдиг сайгарлыкчылар документилерин ноябрь 13-ке чедир ук яамыга дужаар.

          Мөөрейге киржир күзелдиг сайгарлыкчыларга кол негелде – 13-25 хире пассажир олурар хуу транспортуг болуру. А хоорай пассажирлерин аргыштырар:  № 1 «а», №14, №17, №30 «а», №38 дугаарлыг маршруттарга ажылдаар эргелиг чөпшээрелди база бо мөөрейге киришкеш алыр.

          Садыглаашкын мөөрей ажык болганда, күзелдиг сайгарлыкчы бүрүзү киржип болур. Документилерни ук яамыда болгаш mindortrans.rtuva.ru  албан ёзузунуң сайтызын таварыштыр хүлээп алыр. Мөөрейниң түңнелдерин ноябрь айның сөөлгү хүннеринде чарлаар.

Москваже чиигелделиг билетти кымнарга бээрил?

          Чурттуң найысылалы Москва хоорай-биле Кызыл аразынга ужар авиарейстерге субсидия бээрин бо чылдың апрель айда соксадыпкан турган. Шупту пассажирлер 12 муң рубль комерциялыг өртек-биле авиабилеттерни садып алгаш, ужуп турган. Ынчалза-даа октярбрь 13-тен эгелээш, субсидияларны катап тургускан. Ам чиигелделиг авиабилеттиң өртээ – 7 муң рубль.

          Тускай тариф-биле чиигелделиг билетти: назыны 23 хар четпээн хамаатылар, 55 хардан өрү назылыг херэжен улус, 60 хардан өрү назылыг эр улус, -ги бөлүктүң инвалиди, инвалид уруг болгаш оларны эдертип үдеп чоруур чоок улузу, чажындан тура ⅠⅠ-ги биле ⅠⅠⅠ-кү бөлүктүң инвалидтери, хөй уруг-дарыглыг өг-бүлелрниң кежигүннеринге бээр.

          Авиарейстерге чиигелделер дугайында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Транспорт яамызынга, Федералдыг Чазакка удаа-дараа дыңнадып чугаалаан соонда, субсидияларны база катап берип эгелээн.

 

Предыдущая запись
Эпидемиологтуг байдал
Следующая запись
Меню