Рубрикалар

«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ» ТЫВАГА ЗАПРАВКА ТУДАР

Красноярскиниң экономиктиг шуулганы
Бөгүн Красноярскиниң экономиктиг шуулганының иштинге ТР-ниң чазааның оралакчы даргазының хүлээлгелерин күүседип турар Меңги Кара-оол «Красноярскнефтепродукт» АН-ниң чиңгине директору Борис Золотарев-биле ужурашкаш, Туран хоорайның девискээринге кывар-чаар чүүл кудар станцияны тударының планын чугаалашкан.

Меңги Кара-оолдуң тайылбырлааны-биле алырга, ук кывар-чаар чүүл кудар станция улуг хемчээлдиг инвестиция төлевилелдериниң болгаш тус черниң чурттакчыларының бедик шынарлыг нефть кылыгларынга хереглелин хандырар арганы бээр. Ол ышкаш келир өйгү станцияның баазазынга нефть продуктуларын үлеп-хуваар төптү тургузарын планнап турар.

«Красноярскнефтепродукт» АН-ниң чиңгине директору Борис Золотаревтуң демдеглээни-биле алырга, Тыва оларның бүдүрүлгезинге кезээде улуг сонуургалды болдуруп турган.

«Үүрмектеп садар сайгарылгадан эгелеп алырын бистер саналдадывыс. Оон аңгыда Голевтиң даг-руда компаниязы ажыктыг казымалдар казып тывар төлевилелдиң иштинге орук кыдыының сервизиниң айтырыглары база биске чугула. Тываның удуртулгазы бисти хары кижилер деп бодавайн, деткиир боор дээрзинге идегеп турар бис. Республиканың удуртулгазы-биле ажылчын ужуражылганы эрттирер деп дугуруштувус” — деп, Борис Золотарев чугаалаан.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
ТЫВА, ХАКАСИЯ БОЛГАШ КРАСНОЯРСК КРАЙ КАДРЛАР БЕЛЕТКЭЭРИН ДУГУРУШКАН
Следующая запись
Тывада база бир Чогаалчылар эвилели тургустунган
Меню