Рубрикалар

Криптовалюта орулгалыг деп мегелээн

Апрель эгезинде Кызыл хоорайда ИХЯ-ныӊ эрегелинге, 56 харлыг эр кижи чедип келгеш, 650 муӊ рубльду төөредикчи мөлчүкчүлерге алзып алганыныӊ дугайында билдириишкин киирген.

Ооӊ телефонунче танывазы кижи долгап келгеш, биржа садыглаашкында чоруп турар трейдер мен деп бодун таныштырган. Ажыл-херээниӊ аайы-биле даштыка чурттарже чоруп турганын хөөреп, криптовалютаны – чүгле чурагайлыг хевирге ажыглаар хөреӊгизини акша-биле садып алгаш, оон-даа хөй кылдыр хөөдүп, орулга киирип ап болур дээн. Эртенинде херээжен кижи долгап келгеш, ол-ла чүүлдү тайылбырлавышаан, акша-биле криптовалюта садып алырын сүмелээн.

Танывазы улуска бүзүрепкеш, ол кижи айтып бергени банк агар-саннарынче бодунуӊ акшазын шиличидип-ле турган. Ынчалза-даа аазаан орулгазын манап чадап кааш, полицияга чедип келген.

Амгы үеде полиция төөредикчи кижини, кем-херек үүлгедииниӊ шупту байдалдарын тодарадып турар.

Шак ындыг садыглажыышкын кылыр организациялар дугайында медээни Россияныӊ Төп банкызыныӊ албан ёзу сайтызында бижээн.

Боттарыныӊ акшазын салып, орулга киирип алыр дизе, баштай эки билип, шинчилеп алырын полиция сүмелээн.

Предыдущая запись
Хостуг ажылчы олуттар ярмарказы
Следующая запись
Чарлал
Меню