Рубрикалар

Кыдаттан бараан хандырылгазы хевээр артар бе?

Тыва тайылбырлап тур

Кыдаттан бараан хандырылгазы хевээр артар бе?

Бо хүннерде Кыдат Россияның стратегия талазы-биле ынаныштыг партнеру болуп арткан. Ындыг-даа болза долгандыр күрүнелер Россияга хамаарыштыр садыг-саарылганы кызагдап, санкциялар ажыглап турар үеде, Кыдат кандыг турушту ээлей бээрил деп айтырыг чонну дүвүредип турар.

Россияның Бүдүрүлге болгаш садыг-саарылга база Экономиктиг хөгжүлде яамылары Кыдат күрүнениң бистиң чуртувус-биле эп-найыралдыг хамаарылгаларны кадагалап арттырганын дыңнаткан. Российжи-кыдат экономиктиг хамаарылгалар 2014 чылдан тура бо хүннерге чедир сайзырап, быжыгып келген. 2021 чылда ийи чурт аразында бараан солчулгазы төөгүде эң-не улуг хемчээлге деңнежип, 141,4 млрд доллар ажа берген турган болза, бо сөөлгү 2 ай дургузунда ук хемчээл 24,2 млрд доллар апарган. Бараан аймаа болгаш ачы-дуза чедирилгези-биле садыг-саарылганың хемчээлин 2024 чылга чедир 200 млрд доллар чедир өстүрериниң дугайында бо чылдың февраль айда шиитпирлээн. Ынчап кээрге, Кыдатка бүдүрген бараан аймаа-биле хандырылга оон-даа көвүдээри чугаажок.

#ОбъясняемРФ #Объясняем_Республика_Тыва

Предыдущая запись
Ажылывыс соксаш кынмас
Следующая запись
КЫЗЫЛГА – ГАЗ
Меню