Рубрикалар

Кымнар чаа пособиени алырыл?

Социал ачы-дуза

📢Кымнар чаа пособиени алырыл?

Күрүне ачы-дуза порталын таварыштыр апрель 26-дан тура 8-тен 17 хар чедир уругларлыг эвээш орулгалыг өг-бүлелерге төлевир билдириишкинин долдурар хевир ажыттынып келген: https://www.gosuslugi.ru/10626/1/form

Май 1-ден тура баш удур киирип каан билдириишкиннер боттары-ла Россияның Пенсия фондузунче кирип эгелээр. Билдириишкинни 10 хонук дургузунда көөр ужурлуг. Чамдык таварылгаларда хуусаазы оон узай берип болур – ол дугайында дыңнадыг ада-иеге чедип келир.

Төлевирни апрель 1-ден тура алыр кылдыр санап эгелээр. Май айда төлевирни алыр кылдыр бадылаптар болза, апрель айның база кирип келир. Бир эвес уруг апрель айда 8 харлаптар болза, төлевирже билдириишкинни 2022 чылдың октябрь 1-ге чедир киирип болур. Ынчан апрель 1-ден тура алыр турган түңүн шуптузун санап бээр. Документилерни май 1-ден тура чүгле онлайн хевирге эвес, а Пенсия фондузунга азы хөй хүлээлгелиг ачы-дуза төвүнге (МФЦ) баргаш, база дужаап болур.

Ук төлевир эвээш хөреңгилиг өг-бүлелерниң 8-тен 17 хар чедир уругларынга көрдүнген. Ону өг-бүлениң хереглелин деңзилеп көргеш, бээр-бербезин шиитпирлээр. Өг-бүлениң орулгазының ортумак деңнели бир кижиге хамаарыштыр амыдыраарының кудуку деңнелинден эвээш, ада-иези ажылдап турар азы чөптүг чылдагааннар-биле ажылдавайн турар, эт-хөреңгизи доктааттынган негелделерге дүгжүп турар болза, ынчан алыр.

📢Чөптүг чылдагааннар

Чөптүг чылдагааннар-биле ажылдавайн турарларга кымнар хамааржырыл?

Саатталы берген үеде, 3 хар чедир уруг азырап олурган азы төлүн чааскаан азырап турар, кадыы кызыгаарлыг азы 80 хардан өрү улуг назылыг кижи азырап турар, 23 харга чедир өөренип турар, 3 ай дургузунда үзүктел чок эмнээшкин ап турган, 6 ай иштинде Чонну ажылга хаара тудар төптүң учедунга турган, хуусаалыг шериг албаны эртип турган, шииттирген хуусаазын эрттирип турган таварылгаларда төлевирни бадылап болур. Ол ышкаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге уруглар азырап олурар таварылгада, ада-иениң бирээзи орулгалыг болур ужурлуг.

📢Өнчү-хөреңгизиниң хемчээли

Өнчү-хөреңгиге хамаарыштыр кандыг негелделер барыл?
Чаңгыс квартиралыг болза, ол өг-бүлениң чаңгыс кежигүнүнүң үлүү 24 дөрбелчин метрден көвүдевес болур ужурлуг. Чаңгыс азы элээн каш бажыңныг болза, бир кижиниң үлүү 40 дөрбелчин метрден көвүдевес болур. Чаңгыс-чаңгыс дача, автомобиль, мотоцикл, гаражтыг болур ужурлуг. Бир эвес өг-бүле хөй ажы-төлдүг азы кадыы кызыгаарлыг кижи бар болза, ийи бооп болур. Чер участогу 0,25 гадан, а суурга 1 гадан көвүдевес болур. Чурттаар кылдыр көрдүнмээн оран-сава, көдээ ажыл-агый техниказы, катер база бир-бир болур ужурлуг. Олар саткандан бээр 5 чыл четпээн болур. Шыгжамырда акшазы чылда орулгазының хуузундан бир кижиге хамаарыштыр амыдыраарының кудуку деңнелинден ашпас ужурлуг.

Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң социал деткимче дузазы-биле азы бүрүнү-биле социал деткимчениң акша-хөреңгизи-биле саттынган чурттаар оран-сава болгаш черлер, бажыңда 3 азы оон эвээш кижиниң үлүү бар болза, транспорт аймаа хавыртынган болза, үстүнде негелделерже кирбес. Сөөлгү беш чыл дургузунда саткан күчү-күжү улуг автомашиналыг улус төлевирни албас.

Төлевирни алырда, чүгле электроннуг хевирге билдириишкинни киирип каар. Немелде кандыг-даа шынзылгалар негеттинмес. Бүгү-ле херек медээлерни Пенсия фондузу күрүнениң информастыг системазындан ап алыр.

Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
Танцы-сам — чоннуң сеткили
Следующая запись
Чайгы дыштанылга
Меню