Рубрикалар

КЫРГАН-АВА, КЫРГАН-АЧА — ТЫВАГА СПОРТ ДЭЭШ

Чаа чыл уткуштур Кызылга Тыва Республиканың пенсионерлер спартакиадазының ийиги чадазы болуп эрткен. Ону «Спартакиада дээрге тиилелгелерже чүткүл-дүр» деп Президент грантызының боттанылгазының иштинге чоруткан. Ук ажыл-хемчегни Россияның Пенсия фондузунуң Тывада салбырының деткимчези-биле Пенсионерлер чөвүлелиниң регионалдыг салбыры, Спорт яамызы организастап эрттирген.

– Спорттуң кышкы хевирлеринге хандыкшылдыгларның болгаш маргылдаага киржир күзелдиглерниң саны хөй болганындан организакчылар чагыгларны болгаш киржикчилерниң санын кызыгаарлаар ужурга таварышкан, Росхереглелхайгааралдың негелделери ындыг болган – деп, Россияның Пенсионерлер чөвүлелиниң Тывада регионалдыг салбырының даргазы Алла Хурума дыңнаткан.

Грантының кол сорулгазы – пенсионерлерниң ортузунга оларның чурттап турар чериниң аайы-биле спортчу кадыкшылга кичээлдерин үргүлчү эрттирери болур. Маргылдаажы сеткил-хөөн тиилелгелерже чүткүлдү оттуруп, боттуң чедер-четпестерин ажып эртеринге дузалаар. Маргылдааның киржикчилериниң дыка хөйүнге спорт-биле холбаа дээрге амыдыралдың кадык овур-хевириниң хүн бүрүнүң негелдези, узун назылаарының магадылалы болуп келир дээрзи өөрүнчүг.

“Мындыг чергелиг маргылдаалар эрттирериниң арга-дуржулгазы бисте бар. 2018 чылда Россияның Пенсия фондузунуң Кызылда салбыры «Кырган-ава, кырган-ача – Тывага спорт дээш” деп Президент грантызын, 2019 чылда Мөңгүн-Тайга кожуунда тус черниң салбыры ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының “Амыдыралдың кадык овур-хевири — узун назылаарының үндезини” деп грантызын боттандырган.

Ук үүле-херектерниң девии-биле республиканың чыынды командазы 2018 чылда Новосибирскиге, 2019 чылда Уфа (Өфө) хоорайга болуп эрткен пенсионерлер спартакиадаларынга киришкеш, багай эвес көргүзүглерлиг болган” — деп, Алла Хурума чугаалап турар.

Бо удаагы Спартакиадага спорттуң 5 хевиринге 14 команда күжүн шенешкен. Спортка хандыкшылдыгларның хөй нуруузу 60-69 хар үезинде, дөрттүң бирээзи-ле 70 хардан өрү назылыг, а үш киржикчи 80 хар ашкан назылыг.

Спортчу маргылдааларның эң улуг назылыг киржикчизи Таңды кожууннуң 82 харлыг чурттакчызы Александр Алексеевич Саликов шыдыраага 4-кү черни ээлээн. Кызыл хоорайдан кайызы-даа 81 харлыг ийи Галя – Галина Анандыевна Сагаачы биле Галина Александровна Хопрова скандинав кылашка киришкенннер.

Маргылдааларның түңне­линде хууда бирги чер дээш хаактыг чарышка эң эки көргүзүгнү Чөөн-Хемчиктен Сергей Ооржак, херээженнер ортузунга – Кызылдан Елена Оюн көргүскен.

Стол теннизинге кызылчы Валентина Дүктүг-оол херээженнер ортузунга тергиидээн, эр улус аразынга – ыраккы Мөңгүн-Тайгадан Сергей Намчыл, шыдыраага – Өвүрден Валерий Куулар болгаш Барыын-Хемчик кожуундан Виктория Ондар өскелерден артыкшылдыг күштүүн көргүскеннер.

Эштиринге бирги адаккы бөлүктүң эр улузунуң ортузунга Валерий Сарыглар (Ак-Довурак) тиилээн, II адаккы бөлүкке эр улузунуң ортузунга Денис Дажимба (Эрзин), херээженнер ортузунга Кызыл чурттуг Рита Ли шылгараан.

Спартакиада программа­зының хууда хевирлеринге бирден үшкү шаңналдыг черлерни ээлээн киржикчилерни Тыва Республиканың Спорт яамызының, Россияның Пенсионерлер чөвүлелиниң Тывада регионалдыг салбырының дипломнары-биле шаңнаан.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
БЕШ ХҮН БЕ АЗЫ АЛДЫ ХҮН БЕ?
Следующая запись
ШЫДЫРААГА БОДАЛ ХЕРЕК
Меню