Рубрикалар

КЫШКЫ СПОРТЧУ СЕЗОН ЭГЕЛЭЭН

Хаак сезону бо чылдың декабрь 4-те хаакка чарыш-биле ажыттынар дээрзин Тыва Республиканың Спорт яамызы дыңнаткан.

Кышкы спортчу сезоннуң ажыдыышкынын чаңчыл ёзугаар “Тайга” станциязынга эрттирип турар, бо удаада база ындыг болур. Хар-назы аайы-биле аңгылап, үзүп каанын ёзугаар 12 хевирге маргылдааны эрттирер. 11 хардан 50 харга чедир киржикчилер 2-ден 5 километр чедир черге маңнаарлар. Маргылдаа 10.30 шак турда эгелээр.

Чогумчалыг эвес эпидемиологтуг байдалдарны барымдаалааш, чарышка дараазында документилерлиг кижилерни болгаш спортчуларны киириштирер: айыыл чок чоруктан камгаладылганың база кадыкшылының байдалының аайы-биле маргылдаага киржилгени чөпшээреп турар полисти, Covid-19-ка удур профилактика тарылгазын эрткениниң дугайында, аарыг илереттинмээнин бадыткап турар 3 хонуктан узаваан ПЦР анализиниң түңнели азы коронавируска тоомча чок телоларның барының дугайында 60 хонуктан узаваан шинчилелдерниң түңнелдериниң дугайында сертификаттар.

Бо хаак маргылдаазынга 1-ги, 2-ги болгаш 3-кү черлерни ээлээн тиилекчилерни ТР-ниң Спорт яамызының болгаш Кызыл хоорайның чагырга чериниң Культура, спорт болгаш аныяктар политиказының департаментизиниң өртектиг белектери манап турар.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#Спорт #Кышкысезон #Тайгастанциязы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАДЫК КИЖИ – КАМНАНЫР, ААРЫГ КИЖИ – ЭМНЕНИР
Следующая запись
«Чаӊгыс демниг Россияныӊ» политиктиг шуулганы
Меню