Рубрикалар

Кызыгааржыга тураскааткан кижизидикчи акция

Күрүнениӊ кызыгаарын дүн-хүн дивейн кадарып, чуртту айыыл-халаптан камгалаар кызыгааржылар «Хүлээлге, Алдар, Ада-чурт» деп кижизидикчи акцияны эрттирип турар.

Патриотчу кижизидилгениӊ утка-шынарын сиӊирген акцияны чурттуӊ кол кызыгааржызы — Совет Эвилелиниӊ Маадыры Никита Фёдорович Карацупаныӊ 112 харлаанынга, Ада-чурттуӊ улуг дайынынга совет чоннуӊ Улуг Тиилелгезиниӊ 77 чыл оюнга тураскаадып эрттирип турар.
Никита Фёдорович Карацупа 20 чыл дургузунда кызыгааржы болуп ажылдап келген. Чарылбас өӊнүү- кызыгааржы ыды-биле кады 338 кызыгаар үрекчизин туткан, а 129 дайзынны узуткаан. Бодунуӊ арга-дуржулгазынга даянып, «Истекчиниӊ демдеглели» деп номну бижээн.

Эрес-дидим чоруктуӊ кичээлдери Кызылдыӊ 7 биле 15 дугаар школаларында «Кызыгааржыларныӊ аныяк өӊнүктери», Кызылдыӊ «Экономика болгаш эрге-хоойлу» колледжиниӊ студентилери киришкен.
Ук хемчег Кызыгаар эргелелиниӊ девискээринге болуп турган.

Эргелелдиӊ Дайынчы алдар өрээлинге экскурсиялап, кызыгааржылар дугайында фильмнерни база көрген. Хоочуннар-биле ужуражып, солун айтырыгларлыг викторинага харыылааннар.

Амгы үеде кызыгаар камгалаарынга ажыглап турар техниктиг чүүлдерни, боо-чепсектиӊ үлегерин сонуургап көрүп, «Скат» деп оптика-электроннуг тренажёрга арга-мергежилдерни шенеп кылып турганнар.
Шериг-патриотчу акция Кызыгааржыларныӊ профессионал байырлалы май 28-ке чедир болур.

Тыва Республикада Россияныӊ ФСБ Кызыгаар эргелелиниӊ парлалга албаныныӊ медээзи-биле Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Сбербанк имнеп тайылбырлаар хандырылгалыг
Следующая запись
«Көдээ» стажты кымныӊ пенсиязынга немеп бээрил?
Меню