Рубрикалар

КЫЗЫЛ-АРЫГГА ЧАА КЛУБ

“Сорунза” губернатор төлевилели

“Сорунза” губернатор төлевилели-биле Таңды кожуунда Кызыл-Арыг сумузунуң культура одааның чаа оран-савазын чайның эгезинден тура тудуп эгелээн. Амгы үеде ында күзелдиг чурттакчы чон боттарының күжүн киирип, күзелдии-биле шудургу ажылдап турарлар. Ол дээрге бир-ле дугаарында культура болгаш кожууннуң аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары база күзелдиг кижилер-дир. Бригадалар аайы-биле хуваажып алган, элчип-селчип, эп-найыралдыг ажылдап турарын демдеглевес аргажок. Бригада бүрүзүнде-ле 25 хире кижи ажылдап турар. Чамдык идепкейжилер улаштыр-улаштыр бригадага бижиттирип алгаш, дыштаныр дыжын бодавайн ажылдай бээрлер дээрзин Таңды кожуун чагыргазының культура эргелелиниң начальниги Юлия Калдар-ооловна Хомушку чаңгыс чер-чурттугларының кызымаан магадап чугаалап турар. Чүгле эр хиндиктиглер эвес, а херээжен чурттакчы чон база болдунары-биле дузалажып, аар-саар ажылдарын кылып турарлар.

Амгы үеде Кызыл-Арыг суурда Культура бажыңының оран-савазы чаа туттунуп турар клуб тудуунга деңнээрге, оранчок бичии. Чаа культура одааның оран-савазы болу бээрге, республиканың алдарлыг-даа, анаа-даа артистери кээп, суурунуң чурттакчы чонун оюн-көргүзүү-биле сорук киирип эгелээр. Ооң мурнунда клуб бичии, хөй кижи сыңмас болганындан артистер шоолуг келбес турган. Аас чогаалын сайзырадыр чогаадыкчы бөлүктер база көвүдей бээринге идегеп турарлар. Аныяктар аразында ону сайзырадыр шыырак улус бар. Чаа клуб ажыттынып келирге, культурлуг хемчеглерже чон хөйү-биле кээп эгелээр.

Кызыл-Арыг суурнуң ном саңы база бичии, чаңгыс өрээлде ажылдап турар. Чурттакчы чон номчуттунуп баар дээрге, каш-ла кижи сыңар, негелделерге дүүшпес.

Ыры-хөгжүм школазынга кичээлдер эрттирерге, өөреникчилер сыңмас болганындан ниити билиглер школазының оран-савазынга эрттирип турган. Бо байдал таарымча чок болуп турар. Ынчалза-даа өөреникчилерниң болгаш ада-иелерниң кызымаандан дөмей-ле өөренип турарлар. “Хөгжүмнүг фольклор, национал хөгжүм херекселдеринге болгаш өске-даа хевирниң кичээлдерин эрттиреринге таарымчалыг кылдыр дерип каан кабинеттер көвүдеп, ажылывыс черле калбарып кээр деп бодап турар бис. Эрги клубтуң оран-савазын библиотека биле хөгжүм школазынга таарыштыр үлеп бээр деп бодал база бар” – деп, Юлия Хомушку чугаалаан.

Чыжыргана СААЯ.

#Сорунза #Губернатортөлевилели #Культура #Таңдыкожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АМЫДЫРАЛДЫҢ, НАЙЫРАЛДЫҢ КӨВҮРҮҮ
Следующая запись
ТЫВАЖЕ ИНВЕСТОРЛАР КИРЕР
Меню