Рубрикалар

Кызыл хоорайда бок сөөртүлгези чоруттунмайн турары дээш, «онза байдал» чарлаттынган

Каът бажыңнар чанының бок төгер контейнерлери бок-биле долгаш, төктүп чыдар. «СТ ТБО» – регионалдыг оператор бокту аштаарындан ойталаан. Кызыл хоорайның мэриязы онза байдал чурумун киирген, ынчангаш бок ашталгазын муниципал бүдүрүлге чери башкарылга компаниялары-биле кады чорудуп эгелээнин, Кызыл хоорайның мэриязының хоорай ажыл-агыйының департаментизи дыңнаткан.

Бир дугаар «эстафетаны» «Ангарский» башкарылга компаниязы хүлээп алган. Компанияның ажылчыннары Ангар бульвары 8 бажыңының чанында бок төгер контейнер шөлчүгежин арыглааш, коронавирус халдавырын болдурбазы-биле подъездилерни дезинфекциялап, профилактика ажылдарын кылган.

Хоорай комиссиязының Онза байдалдар талазы-биле шиитпириниң март 20-де киирген «Онза байдал» чуруму муниципалитетке болгаш башкарылга компанияларынга хоорайда чыылган бокту хоойлу езугаар аштап-арыглаар аргалыг.

Демдеглеп каалы, 2018 чылдан эгелеп мөө­рей­ниң түң­нелдери-биле рес­пуб­ликаның бүгү-ле муници­пали­теттериниң богун аштап-арыглаарынга Красноярск компаниязы «СТ ТБО» – Регионалдыг оператор харыылаар болган. Ынчалза-даа найысылалдың богун аштаары-биле байдал нарыыдап келген. 2019 чылдың Чаа чыл байырлалдарының соонда Кызыл хоорай бок-биле овааланган турган. Регионалдыг оператор бодунуң дорт хүлээлгелерин күүседиринче Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттары кичээнгейни салып, кыйгырган. Ынчалза-даа байдал көңгүс өскерилбээн.

Бок долган контейнерлерге хамаарыштыр, хоорайның чурттакчы чону мэрияның «изиг шугумунче», хоорай эрге-чагыргазының социал четкилерде арыннарынче хорадаан, хомудаан чагааларын доктаамал киирип эгелээн. Бок-биле хамаа­рышкан байдалды чавырылдырары-биле, регоператорнуң аштаар ужурлуг богун, хоорай бүдүрүлгелери чаңгыс эвес удаа аштап-арыглаар ужурга таваржып турган.

Тываның богун аштаары-биле шиитпирни хүлээп алган «СТ-ТБО» компаниязы (үнде­зилекчизи В. Попов) бүдүрүлгени тургузуп тура, сал­ган акшазының түңү 40 муң рубль болган. Ол 2017 чылда тургустунган. Ук компания Тываже бок аш­таары-биле «кирип келгеш», бок аштаар тускай техниканы хөй кезиинде хөлезилеп ап турган.

#Шын

Предыдущая запись
Тожулар ортулукта ышкаш чурттап турарлар
Следующая запись
Коронавирустан камгаланыңар!
Меню