Рубрикалар

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ДЕВИСКЭЭР СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫ ШИИТПИРИ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ

ДЕВИСКЭЭР СОҢГУЛДА КОМИССИЯЗЫ

 ШИИТПИР

 

2021 чылдың декабрь 27   19/79-5

Кызыл хоорай

 

Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттарының соңгулдаларының талазы-биле чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарының схемазын бадылаарының дугайында 

“Россия Федерациязының хамаатыларының кол-кол соңгулда эргелериниң болгаш рефендумга киржир эргезиниң дугайында” Федералдыг хоойлунуң 18 чүүлүнүң 2 болгаш 72 пунктуларын удуртулга болдургаш,  Кызыл хоорайның девискээр соңгулда комиссиязының шиитпирлээни болза:

  1. Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттарының соңгулдаларының талазы-биле чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарының мында кошкан схемазын (13 чаңгыс мандаттыг соңгулда округтары) база ооң графиктиг чурулгазын бадылаар.
  2. Бо шиитпирни парлаар (чарлаар).

 

Кызыл хоорайның девискээр соңгулда

комиссиязының  даргазы                                                         А.А. Бузур-оол

 

Кызыл хоорайның девискээр соңгулда

комиссиязының секретары                                                      Л.Ш. Борбак-оол

Уланчызын дараазында айтыг-биле номчуур.

Схема PDF

 

Предыдущая запись
ТЕРГИИННЕРНИ ШАҢНАП-МАКТААН
Следующая запись
САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНДА ЧАА СПОРТ ЗАЛ
Меню