Рубрикалар

Кызыл – Москва

Күш-ажылга болгаш Тиилелгеге тураскааткан, күш-ажылдың кижизин, российжи армияны болгаш Россияның Президентизи Владимир Путинни деткээн Бүгү-российжи автопробег акциязын Россияның хамаарышпас профэвилелдериниң федерациязы организастап эрттирип турар. Бистиң улуг алгыг-делгем чуртувустуң бүгү регионнарындан ооң киржикчилери Май 1-де Россияның найысылалы маадыр-хоорай Москвага ужуражыр. Аңаа Күш-ажылдың, Тайбыңның болгаш Найыралдың байырлалын демдеглеп эрттирип, российжи армияны болгаш Президент Путинни деткээнин илередир.

Автопробегтиң киржикчилери Москвадан улаштыр чоруткаш, Тиилелгениң хүнү май 9-ту маадыр-хоорай Волгоградка уткуур. Ада-чурттуң Улуг дайынынга немец нацизмни чылча шапкан маадырларның турас­каалынга мөгеер, дайынның хоочуннарынга ужуражып, Россияны эрес-маадырлыы-биле камгалааны дээш оларга күдүк базып, өөрүп четтиргенин илередир.

Бүгү-российжи акцияга тураскааткан байырлал апрель 21-ниң хүнүнде Кызыл хоорайда Аныяктар сесерлиинге болуп эрткен. Байырлалга найысылалдың бүдүрүлгелеринде, организацияларында профэвилелдер организацияларының төлээлери киришкен.

Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың туктары киискээн Аныяктар сесерлиинге каткы-хөг, ыр-шоор чаңгыланып турган. “Найысылал” ыры бөлүү, Орус ыры ансамбли болгаш ыраажылар байырлалга чыылганнарга аян тутканнар. Россия болгаш Тыва дугайында ырлар куттулуп, российжи армияны, Президент В. Путинни деткээн кыйгырыглар дыңналып турган.

Тыва Республиканың профэвилелдериниң мурнундан Бүгү-российжи акция Кызыл – Москва автопробегтиң киржикчизи экипажты Аныяктар сесерлиинден чыылганнар үдеп чоруткан. Тываның экипажы Абакан – Красноярск – Кемерево – Москва маршрутка чоруп, 8 000 километр орукту эрткеш, найысылал Москвага Бүгү-российжи акцияның шупту киржикчилеринге каттыжып алгаш, оларның-биле кады улаштыр чоруткаш, Тиилелге хүнүн маадыр-хоорай Волгоградка уткуур.

“Шынның” корр.

Предыдущая запись
Мөренде сагыш-сеткил оожургадыр кабинет
Следующая запись
Ачы-буян чедирилгези
Меню