Рубрикалар

 «ЛУНСИН»-биле чаа керээ, кады ажылдажылга

Даг-тывыштыг «Лунсин» ниитилели республиканыӊ девискээринге он беш чыл дургузунда ажылдап келген. Ооӊ чиӊгине директору дээрги Ли Кайвень-биле ужуражылгазыныӊ дугайында Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга бижээн:

«Кады ажылдажылга дугайында керээвисти база катап чарарыныӊ дугайында эрткен күзүн баштайгы ужуражылгавыска чугаалашкан бис. Керээниӊ чаа редакциязы ук компанияныӊ башкарыкчы офизинде болду.

Ол үеден бээр бистиӊ чуртувустуӊ экономика адырынга элээн хөй чүүлдер өскерилген. Санкциялар — кызагдаашкынныг албадал бистиӊ аравыста харылзаага, кыдат партнерлар-биле кады ажылдажылгавыска салдар чедирбес.

Кыдат инвесторлар бистерге бүгү талалыг, ооӊ иштинде социал айтырыглар талазы-биле, ачы-дузаны улаштыр чедиреринге белен дээрзин дээрги Ли Кайвень бадыткап чугаалаан.

«Лунсин» ниитилели бо чылын «Тайга» станциязыныӊ инфраструктуразын чаартып кылыр талазы-биле акшаландырыышкынга үлүг-хуузун киирген. Республиканыӊ кадык камгалал албан черлеринге, ооӊ иштинде Тожу кожууннуӊ эмнелгезинге, эмчиниӊ аар өртек-үнелиг дериг-херекселин дамчыдып берген.

«Кызыл – Сарыг-Сеп» оруунуӊ кезек черлери эрткен чылын Каа-Хемниӊ үерлээн соонда, үрелген. Ол участоктарны септээр ажылдарга бо компания дузалажырынга белен дээрзин чугаалады. Доора-Хем биле Адыр-Кежиг суурларда школаларныӊ капиталдыг септелгезинге дузалажыр аргазын өөренип көрүп турарлар.

Россия Федерациязында Кыдат Улустуӊ Республиказыныӊ элчини дээрги Чжан Ханьхуэй биле келир неделяда ужуражыр мен. Кыдат бизнестиӊ өмүнээзинден «Лунсин» ниитилели-биле кады үре-түӊнелдиг ажылдажылгавыс дугайында албан чугаалаар мен».

«Лунсин» ниитилели бойдустуӊ казымал байлаан боттарыныӊ үлетпүр бүдүрүлгезинге ажыглавышаан, республиканыӊ бюджединге орулганы киирип, тус черниӊ чурттакчыларын ажыл-биле хандырып, социал амыдыралга ачы-дузаны чедирип турар.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Дагжы мергежилге өөренир дээш
Следующая запись
Тываныӊ бойдузунга тураскааткан бүгү-российжи конкурс
Меню