Рубрикалар

“ЛУНСИНДЕ” 40 КИЖИ ААРААН

Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак бөгүнгү аппарат хуралынга неделяның эпидемиологтуг байдалын түңнээн.

Коронавирус хамчыының чаңгыс хонукта өзүлези-биле алырга респубика 2 дугаар черде. Ол дээрге бедик көргүзүг болуп турар. Ниитизи-биле эрткен неделя дургузунда 909 лабораторлуг бадыткаттынган таварылга илереттинген. Оон аңгыда Иркутск хоорайже хынадыры-биле чоруткан 26 коронавирус анализиниң 5-и британ, 1-зи индий штамм болган. Эпидемиологтуг истелге-биле алырга, 1 кижи Турция чорааш, британ штамм-биле ааран, 4 кижи британ штамм-биле аараан кижи-биле харылзашкаш, аараан. Индий штамм-биле аараан кижи Москвадан келген төрели-биле харылзашкаш, аараан болган. Иркутскиже чоруткан 26 анализтиң 14-ү британ болгаш индий штаммнар, а алдызы коронавирустуң өске хевирлери болганы баш бурунгаар илерээн.

Эң-не хөй аарып турар улус чоннуң идепкейлиг кезээ — 30 хардан 45 хар назылыг улус болуп артпышаан.

Амгы үеде хостуг оруннар саны 21,5 хуу болуп турар.

“Шупту кызыгаарлаашкын хемчеглери чада аайынче хүлээп алдынган. Ынчалза-даа биче болгаш ортумак хемчээлдиг хууда сайгарлыкчылар халдавырлыг аарыгның, ооң иштинде коронавирустуң өскерлип турар айыылдыг штаммнарының нептерээрин болдурбушаан, массалыг хемчеглерни эрттирерин уламчылавышаан. Хамаатыларның болгаш хууда сайгарлыкчыларның мындыг шимчээшкиннери шупту ажыл черлерин бүрүнү-биле хаарынга эккеп болур. Ынчап баарга, чаңгыс-даа албан чери 50 хуузу хостуг кылдыр безин ажылдаар эргези чок апаар” – деп Людмила Салчак дыңнаткан.

Оон ыңай республикада 2 албан черинде коронавирус хамчыы тараан. “Лунсин” КХН-де 40 кижи, Сойнуң туберкулёзка удур диспансеринде 24 кижи аараан. Оларның кайызы-даа карантинде дээрзин Людмила Салчак чугаалаан.

#Росхереглелхайгаарал #Эпидбайдал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ГОРЫНЫЧ”, “СТОЛИЧНЫЙ” БАЗА “ПРИЧАЛГА” МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР БОЛГАН
Следующая запись
ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛҮН КОШКАТПААН, ЭР ХЕЙЛЕР!
Меню