Рубрикалар

«Лунсинден” ачы-дуза

Лунсин – Тывада улуг компанияларның бирээзи. Чуртта тарап турар аарыг хамчык үезинде бо бүдүрүлге чонга улуг деткимчени база көргүзүп турар.

“Лунсинниң» Кыдат чуртунда болгаш Тывада удуртулгазы бистиң республикага дуза чедирип, 100 муң камгалал маскалар,чумага удур бир муң кос­тюмнар база 300 карак шилин чорудуп берген. Бистиң компания мындыг деткимчени үргүлчү кылып турган. Айыыл­дыг аарыг Тывага чаа-ла эгелеп турда, март айда, Тожу кожууннуң эмнелгезинге камгалал костюмнар, маскалар, антисептиктерни берген. Бо болза, ийи дугаар деткимче-дир.

Амгы үеде “Лунсин” комбинадында ажыл чоруп база ажылчыннар вахта аргазы-биле ажылдап турар, ынчалза-даа аарыгны нептеретпес дээш, карантинни чарлаан. Кажан солчур ээлчээ кээрге, ажылчыннарның анализин ап, 2 неделя дургузунда бот-хоргадалга тургускаш, кадык деп харыы бижии кээрге, ынчан ажылдаарын чөпшээрээр.

Тайгада ажылчыннар бо берге байдалды билип турар. Комбинатта ниитизи-биле 1000 кижи ажылдап турар болза, бо хүнде 170 хире кыдат омактыг, 600 ажыы республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан кээп турарлар – деп, “Лунсин” ком­паниязының даштыкы харылзаа­лар килдизиниң начальниги Ая Донгак чугаалады.

Тожунуң девискээринде «Лун­син» бүдүрүлгези бистиң рес­публикага ачы-дузаны үргүлчү көргүзүп келгеннер.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Сергей Шойгу – ёзулуг маадыр
Следующая запись
Ада-чурттуң чалыы талантылары
Меню