Рубрикалар

ЛЮДМИЛА САЛЧАК: ЭПИДЕМИОЛОГТУГ БАЙДАЛ БАКСЫРАП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның @vladislavkhovalyg эрттиргени аппарат хуралынга хүннүӊ чидиг айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

Республикада эпидемиологтуг байдалды Людмила Салчак дыӊнаткан: «Эпидемиологтуг байдал баксырап турар. Амгы үеде аараан улустуӊ саны федералдыг көргүзүгде — 0,33 болза, республиканыӊ көргүзүү 0,12 болуп турар. Россияда аарыгныӊ тараар коэфициентизин 1,8 деп турар болза, республикада 1,9 чеде берген.

Коронавирустуг хамчыктан аараан улус 11 кожууннуӊ девискээринде илереттинген. Кызыл хоорайда, Чөөн-Хемчик, Кызыл, Каа-Хем, Эрзин, Өвүр, Таӊды, Барыын-Хемчик кожууннарда колдуунда көвүдеп турар.

Назы-хар аайы-биле бөлүктээрге, 39,1 хуузу – 30-49 харлыг ортумак назынныг, 20-24 хуузу 50-64 харлыг улустар болуп турар. Аарыг улустуӊ 68,2 хуузу херээжен улустар болган. Олар хөй кижи чыылган хемчеглерге, төрел-дөргүнүнүң байырлалдарынга болгаш оон-даа өске черлерге барып чорааш, аарый бергени билдинген».

Тыва Республиканыӊ кол санитарлыг эмчизи бо байдалы оон-даа нарыыдатпазы, айыылдыг чорукту эвээжедири-биле кызыгаарлыг хемчеглерни немей тургузарын сүмелеп турар:

Тус черниӊ хөй-ниити чемненилге черлерин 23 шактан 6 шакка чедир ажылдарыын соксадыр, ону 28 хүн дургузунда (үндүрүп чедирер таварылгалардан аӊгыда);

Бичии уругларныӊ ойнаар черлериниӊ, компьютер залдарыныӊ, батуттарныӊ ажылын (2 инкубациялыг үе — үш-дөрт неделя хире) соксадыр;

Спортчу болгаш культурлуг шупту хемчеглерни болдурбас;

«Чон амгы үеде сула салдынып турар. Ынчангаш коронавирустуӊ үшкү чалгыыныӊ дугайында чугаалап эгеледивис. Аарыгныӊ кайы хире аар-бергезин аарып турган улустар — 16 муӊ кижи бадыткап болур, СOVID-19 салдарындан төрелдерин ышкынган 240 улустар бар. Санитарлыг нормаларны херекке албас, тоовайн чоруп турары, шыӊгыы карантин тургузар байдалга чедирип болур. Ынчангаш шупту санитарлыг болгаш эпидемиологтуг хемчеглерни хажытпайн сагывышаан, чонну тарыыры чугула» — деп, Людмила Салчак чугаалаан.

Санитарлыг эмчиниӊ саналын оперативтиг штабка сайгарып чугаалажыр.

#Тывачазак #Аппаратхуралы #Росхереглелхайгаарал #Людмиласалчак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГНЫҢ КАНДИДАТУРАЗЫН ИДИП ҮНДҮРГЕН
Следующая запись
ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГНЫ РЕСПУБЛИКАЖЕ КИИРЕРИН БОЛДУРБАС
Меню