Рубрикалар

МАГНУС КАРЛСЕН 5-3 САНГА МУРНАЙ БЕРГЕН

Шыдыраага делегей чемпиону ат дээш мөөрей Каттышкан Араб Эмираттарының төвү Дубай хоорайда уламчылап турар.

«Шын» солуннуң декабрь 4-те үнген 91 дугаар үндүрүүн парлап турда, классиктиг (узун салыглыг) шыдыраага 16 дугаар делегей чемпиону Магнус Карлсен (Норвегия) биле чемпион ат дээш кордакчы Ян Непомнящий (Россия) 5 салыг соонда 5 катап хайымнааш, 2,5 – 2,5 саннарлыг дең чоруп турганнар.

Ооң соонда 6 дугаар салыгда агы-биле ойнаан делегей чемпиону Магнус Карлсен мерзезин ийи кара тергелерге орнапкаш, ак-кара нояннардан аңгыда, эң сөөлүнде чаңгыс мерзеге удур аъттыг, тергелиг, тудуш ийи оолдуг артып кааш, удурланыкчызы Ян Непомнящийни 136 дугаар көш соонда дүжүп бээринче албадапкан.

Делегей чемпиону хүндүлүг ат дээш бо эртип турар Магнус Карлсен биле Ян Непомнящийниң аразында мөөрейниң 6 дугаар салыы шыдыраага делегей чемпионаттарының төөгүзүнде 2 рекордту тургускан.

Бирээде, салыг 136 көш кылган делегей чемпиону ат дээш төөгүде эң хөй көштүг салыг болган.

Ийиде, база-ла делегей чемпиону ат дээш төөгүде болган салыглар аразындан 7 шак 45 минута иштинде уламчы­лаан, үе талазы-биле эң узун салыг болган.

Алды дугаар салыг соонда Ян Непомнящий 7 дугаар салыгны хайымнап кааш, декабрь 5-те болган 8 дугаар салыгда каразы-биле ойнааш, чаңгыс көштен дыка улуг частырыг кылгаш, база катап уттуруп алган.

Чурукта шыдыраа хөлүнүң диаграммазында ол салыгның актар 21 дугаар көжүн кылыпкан соонда байдалды көргүзүп турар. Бо байдалда а7-де турар оглун а6-же идип каарының орнунга Ян Непомнящий 21 дугаар көжү-биле b7-де оглун b5-че иткеш, ак тевеже халдай бергеш, ак мерзе 22 дугаар көжү-биле а3 шөлге шалааш, а7-де оолду халас чиптерин шуут көрбейн барган. Улаштыр ак тевеже халдаан кара оол с4-те турар тевени чиптерге-даа, ак мерзе d7-де турар кара тевени база чиптер апарган. Салыг оон өске вариант-биле уламчылааш, дөмей-ле делегей чемпионунуң улуг шүүт чок тиилелгези-биле доозулган.

Ян Непомнящийниң өске бодаларының болгаш оолдарының туружу багай турда, делегей чемпионунга артык оол берипкенин тыва хүреш-биле деңнээр болза, удурланыкчызынга буттадып алгаш, хөрээнге чедир көдүртүп алган мөге-биле деңнеп болур. Шыдыраага делегей чемпионун тыва хүрешке Күчүтен мөге-биле деңнээр болза, Күчүтенниң ол хире тудужунче кире берген соонда, удурланыкчызы албан октадыры ышкаш, шыдыраа Күчүтени Магнус Карлсенниң тудужунче боду-ла кирип берген онаа Ян Непомнящийни чемпион бо удаада улуг-даа дер үндүрбейн, чиик октап алган деп болур.

Сес дугаар салыг соонда мөөрейниң ниити саны 5 – 3 болуп, Магнус Карлсен бүзүрелдии-биле мурнай берген. Арткан 6 салыгда Ян Непомнящий санны деңнеп ап шыдаар деп бүзүрел, ажыы-биле чу­гаалаар болза, чок деп болур.

Ынчангаш классиктиг шыдыраага 16 дугаар делегей чемпиону Магнус Карлсен чемпион адын бо удаада база камгалап алгаш, 2 сая евро шаңнал акша фондузунуң 60 хуузун (1,2 сая евро) чаа­лап алыр дээрзинге чигзиниг чок деп база болур.
Делегейниң эң бай шыдыраачызы Магнус Карлсен 2012 чылда-ла баштайгы миллион долларны ажылдап алган турган. Ооң өг-бүле бюджедин маргылдааларга чаалап алган шаңнал акшаларындан аңгыда, реклама берикчилери – деткикчилерден алган хөреңгизи тургузуп турар.

Ону ам бо хүннерде Дубайда болуп турар шыдыраага делегей чемпиону ат дээш мөөрейден безин көрүп болур. Магнус Карлсенниң деткикчилериниң аттарын ооң кеткен хөйлеңинде болгаш костюмунда бижип каан. Ол дээш чемпион чылда чүс-чүс муң доллар азы евро алыр керээлиг деп бижип турар.

Чижээ, ооң хөйлеңинде айыткан Unibet букмекер конторазы аңаа чылда 400 муң долларны реклама дээш төлеп турар.

Компьютерлер талазы-биле бүгү делегейде билдингир компания Microsoft болгаш G-Star Raw брендилиг хеп компаниязы катай-хаара Магнус Карлсенге чылда 2 сая долларны шилчидип турары, ооң ам бо эртип турар делегей чемпиону ат дээш мөөрейге алыр шаңнал акшазын оранчок ажып турар-дыр.

Керээ езугаар деткикчилерден ап турар гонорарлар – шаңнал акшаларның кырындан Магнус Карлсен бодунуң бизнезинден база эвээш эвес орулганы чылдың-на ажылдап ап турар. Ооң 2007 чылда тургускан MagnusChess AS компаниязы улаштыр Play Magnus AS компанияны база тургускан.

Play Magnus AS компаниязы-биле Магнус Карлсен мобилдиг телефоннарга ажыглаар шыдыраа программазын чогаадып тургускан. Ону чүгле 2017 чылда 2,8 сая телефоннарже тараткан. Магнустуң чогааткан шыдыраа программазын бир телефонче салырга-ла, 1 доллар өртектиг деп санаарга безин ооң тургускан компаниялары аңаа кайы хире орулга киирип турары билдинип кээр.

2019 чылда Play Magnus AS компаниязы интернет таварыштыр шыдыраа ойнаар chess24.com сайтка коштунган.

Хамчыктыг аарыг коронавирус бүгү делегейге тарап эгелээн соонда, бүгү делегейниң шыдыраачылары калбаа-биле интернет таварыштыр оюннарже шилчээн. Тываның шыдыраачылары база олардан чыда калбайн, lichess.org сайтта «Тува-запад», «Енисейская Сибирь», «РОО Федерация шахмат РТ» клубтарны тургузуп, онлайн-шыдырааже киргениниң дугайында «Шын» солуннуң эрткен үндүрүлгезинде (декабрь 4 үнген 91 дугаарлыг) бижээн.

Делегейниң эң тергиин шыдыраачыларының аразынга chess24.com сайтка 2020 чылда болган онлайн-турнирлерге тиилээш азы шаңналдыг чер киргеш, Магнус Карлсен ниитизи-биле 510 587 долларны чаалап алганы, делегей чергелиг бедик мергежилдиг шыдыраачы апаар болза, шыдырааның дузазы-биле спортчу баяатан апарып болур деп чүвени көргүзүп турар.

Шыдыраа тыва чоннуң ынак бурунгу оюну болур. Ол тываларның тоолдарында безин кирип турар («Үш эртемниг оол»). Тываның улустуң чогаалчызы Александр Даржайның «Мөөрей» деп шүлүглелинде тыва шыдыраачылар дугайында кончуг таптыг, уран-чечен бижээн. Ылап-ла төөгүден-даа, амгы үеден-даа чижектерден алыр болза, шыдыраага уттургаш, «эзерлиг аъдын алыскаш, чадаг чанган» шыдыраачылар бар болуп турар.

Чогум ам бо хүннерде Дубайда болуп турар делегей чемпиону ат дээш мөөрейге Россияның төлээзи Ян Непомнящий уттуруптар-даа болза, алдын чайырлыг эвес-даа болза, эзерлиг аътка 800 муң евро акша шаңналын дергилеп алгаш чанып кээр-дир.

Мерген АНАЙ-ООЛ,
шыдыраага спорт мастеринге кандидат.

#Спорт #Шыдыраа #Делегейчемпионады #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
База бир “чугааланыр” ном немешкен
Следующая запись
«ЧАҢГЫС ДЕМНИГ РОССИЯ» НАМЫНЫҢ СЪЕЗДИЗИНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ
Меню