Рубрикалар

Май 1 байырлалындан репортаж

Арат шөлүнде

Бо хүн Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалын Тываның найысылалы Кызыл хоорайда калбаа-биле демдеглеп эрттирип турары республиканың амыдыралында көскү болуушкун болганы чугаажок – коронавирус аарыының нептерээни-биле холбашкан кызыгаарлаашкыннар чылдарындан байырлыг хемчеглерни чоннуң сакты бергени илдең.

Арат шөлүнге 10 шак четпээнде-ле чон чыглып эгелээн – аңаа “Профи-2022” деп республика чергелиг профориентация фестивалының аайы-биле Тываның өөредилге черлериниң ажылчы мергежилдер болгаш бүдүрген барааннарының делгелгези, тус чер бүдүрүкчүлериниң ярмарказы, “Россияда ажыл” кадрлар төвүнүң хостуг ажылчы олуттар делгелгези, янзы-бүрү яамылар, ведомстволар, албан-организация черлериниң халас юридиктиг дуза көргүзер точкалары, эмчи дузазы чедирер черлери… ажылдап эгелээн.

Арат шөлүнче чонну шыңгыы хыналда соонда киирип турган – тускай метал аймаа тодарадыр хаалга дамчыштыр шагдаа ажылдакчылары чогуур хыналданы чорудуп турган. Бо хүннерде чуртувуста белен эвес байдалда чоннуң айыыл чок чоруун хандырарының чугула хемчээ деп билип, чыылган чон чурумнуу аажок хыналданы эрткилээн.

Арат шөлүнде чурттакчы чонну сонуургадыптар хире онза-солун чүүлдер-ле көвей – профессионал өөредилге черлериниң студентилериниң, албан-организацияларның, тус чер бүдүрүкчүлериниң делгээн бараан-сараанын сонуургаан чон оларны садып ап, чагыг кылыры-биле телефон, адрестерин ап тургулаан.

Бир дугаар Кызылдың транспорт техникумунуң делгелгези таварышкан. Ында техникумнуң сургуулдары, башкылары келген чонга септелге, тудуг ажылдарынга ажыглаар чаа шагның дериг-херекселдерин сонуургадып турар.

“Бо дээрге нивелирование кылыр чаа шагның дериг-херекселдери-дир. – деп техникумну бо чылын доозар Оюн Аян сонуургатты. – Шак бо херекселдер-биле ажылдаарынга бисти өөредип турар. Үеге камналгалыг боорда, дыка шын кылдыр хемчээлдерни кылып, төлевилелдерни тургузуп  алырынга дузалыг”.

Оон аңгыда “евросоңга” деп адап чаңчыкканывыс чаа шагның соңгаларын ыяш болгаш шилден техникумда кылып турар дээрзин сургуул оолдар мурнун хунаажып хөөредилер. Техникумнуң директорунуң оралакчызы Егор Чистяков шак бо ажылды каш чыл боттандырып турарын, техникумну, ниити чуртталга бажыңын чаа шагның соңгалары-биле боттары хандыртынып алганын сонуургатты.

Дараазында үгекте Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунуң сургуулдары чонга халас юридиктиг дуза чедиреринге белен. Башкыларының дузазы-биле кандыг-даа айтырыгларга арга-сүмени берип, билдириишкиннер, чагаалар дээн чижектиг бижимел документилер долдурарынга дузаны кадып турар.

Интернет долдур трансформер эт-эдилел аймаан көргүскен видеоларны онза сонуургал-биле көөр болгай бис. Ак-Довуракта даг техникумунда шак ындыг онзагай эт-септи кылып турар болду. Ооргалыг кудумчу сайдайын шимчедиптерге, ийи кыдыында сандайлыг стол апаар ийикпе, улуг калбак столду чаңгыс холдуң шимчээшкини-биле полкалар кылдыр хуулдуруптар уран-шевер ажылдарны делгээн.

“Чонга хүн-бүрү амыдыралынга ажыктыг эт-эдилелдер аймаан кылыр кылдыр сургуулдарывысты өөредип турар бис. – деп техникумнуң хайындырылга (сварка) башкызы Артыш Ховалыг чугаалады. – Бисти дооскан оолдар амыдыралга боттарының оруун ажыл-ишчи холдары-биле изеп ап шыдаарлар”.

Улаштыр Тываның информация технологияларының техникумунуң делгелгезинге сургуулдарының боттарының чогаадып кылганы бот дамчыштыр кижи бодунуң фоточуруун парлап ап болур болду. Чаа шагның негелдезинге дүүштүр чурагайлыг ажылдар боттандырып шыдаар мергежилдерни бо техникумда өөредип турар.

Уланчылыг.

И. Санчат

Предыдущая запись
Ажылчы чоннуг хоорай-суур, күрүне-чурт улам хөгжүп-сайзыраар.
Следующая запись
Төлевир чокка чүнү-даа өөренип ап болур
Меню