Рубрикалар

Мал оолдаашкыны март төнчүзүнде эгелээр

Ыраккы Эрзинде

Эрзинниң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Оксана Баадыр мал­чыннарның кыштаглаашкыны хүр-менди эртип турар, малдың чиир сигенин, хураган адаанга салыр көржеңни баш удур белеткеп алганын дыңнаткан.

Эрзин кожуунда бо хүнде 12995 баш бода мал (5962 инек), 120864 баш шээр мал (65889 өшкү, хой), 7984 чылгы мал (2876 бе), 92 теве, 73 сарлык бар.

290 кыштаг, 23 – “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилелдиң киржикчилери, 18 – биче бүдү­рүлгелер, 168 – хуу ажыл-агыйлар бар.

Эрткен чылдың декабрьда боо­задылга кампаниязы доо­зулган, кошкарларны “Бай-Хөл” ажыл-агыйында аңгылаан.

Бо чылдың март төнчүзүнде мал оолдаашкыны эгелээр. 65889 баш хойдан 85 хуу (56139) хураганны алырын планнап турар. “Кыштагжыларның” шээр малының бажы ниитизи-биле 4471 (3170 хой).

Хүндүс агаарның температуразы 7-10, дүне соогу 20-25 градус чеде бээр. Харның кылыны чер-черлерде 15-20 см чедип турар.

Мал одарларынче, кыштаг­ларже орук ажык. Кожууннуң эң-не ырак сумузу Качыктың кыштагларынче орукту Владимир Дупсулдуң фермер ажыл-агыйы далбый-биле аштап, арыглаан.

Кышка белеткээн 7496 тонна мал чеминиң 80 хуузун чарыгдаан, 1350 тонна курлавырда бар. “Кыштагжыларны” мал чеми болгаш дус-биле хандырган. Ол ышкаш “Инек – чемгерикчи малым” төлевилелдиң киржикчизи 8 өг-бүлеге мал чеми-биле дузалаан.

Кожууннуң девискээринде 45 аңгы-аңгы марканың тракторларын, 15 далбыйны көдээ ажыл-агыйларда, малчын турлагларда ажыглап турар.

Мал оолдаашкынынга белеткел ажылдары эгелээн.  Ол ажылга 375 кижини хаара тудар, ооң иштинде ТКУ-нуң 7 студентизи, Кызылдың көдээ ажыл-агый техникумундан 35, Балгазынның аграр техникумундан 15 сургуул “Бай-Хөл”, “Бай-Даг”, “Мандала” ажыл-агыйларынга дузалажыр. Ол ышкаш кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төптен 51 ажыл чок улус база малчыннарның дөргүл-төрелдери мал оол­дааш­кынынга киржир.

Бо чылын эгелээн “Чаа сорук” төлевилелге Бай-Даг, Нарын, Эрзин сумулардан 3 кордакчыны шилээн, олар ТР-ниң Чазааның комиссиязын эртип алганнар.

Бөрү узуткаар 70 кижи сос­тавтыг бригада 3 үнүүшкүн кылгаш, 3 баш кокайны чок кылган. Чыл эгезинден 222 муң рубль когаралды чедирген. Суму бүрүзүнде ниитизи-биле бөрү узуткаар 12 бригада тургустунган. Эрткен неделяда мал эмчилери-биле катай Эрзин, Сарыг-Булуң, Качык сумуларның 28 малчын одарларынче  үнүүшкүннү кылганнар.

Бода мал оолдаашкыны март айдан эгелээн. Март 16-ның көргүзүү-биле 534 баш инек төрээн (ниити сандан 9 хуу).

Кыштаглаашкын үезинде Эрзин кожууннуң мал эмчилерин суму бүрүзүнге хувааган. Олар тарыыш­кын ажылдарын план езугаар чорудуп турар.

Алдынай АРАКЧАА белеткээн. #Шын

Предыдущая запись
Чадаанада чайынды
Следующая запись
Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен
Меню