Рубрикалар

МАЛЧЫННАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ

Наадым-2021

Салгалдан салгалче ада-өгбе­вистиң кылып чораан ажыл-ижин уламчылап, ёзу-чаңчылдарын хүн бүрүде чайлаш чокка сагып, келир салгалга кадагалап артырып бээр дээш кызып, амыр эвес ажылды кылып чоруур тускай мергежилдиң кижилери – малчыннарывыстың хей-аъдын көдүрүп, алдаржыдаал. Шак ындыг сорулга-биле Национал байырлал “Наадым-2021-ге” турас­кааткан республиканың малчыннар аразынга “Ыраажы малчын” мөөрейни бо чылын 2 дугаар эрттирип турары бо.

Авгус 5-тен тура кожуун чадазының тиилекчилери “Ыраажы малчын” деп кол шаңналдың эдилекчизи болур дээш туржуп келгеннер. Бо удаада мөөрей ырактан болуп эрткен. Киржикчилер боттарының ырлап турарын видеога тырттыргаш, ажылдап кылгаш, “Республиканың улусчу чогаадылга төвүнче” интернет таварыштыр чорудуп турганнар. Кожуун чергелиг мөөрейлерниң тиилекчилериниң видеоларын Улусчу чогаадылга төвүнүң ВКонтакте, Instagram, Facebook социал четкилерде болгаш YouTube каналда салган. Оон аңгыда чоннуң көрүжү-биле шилилге Вконтакте социал четкиде Улусчу чогаадылга төвүнүң арынынга август 9-тан 13-түң хүнүнде 12:00 шакка чедир уламчылаар. Айыттынган үе четпээнде соңгуп болур.

Мөөрей суму, кожуун, республика чергелиг 3 чадага болуп эрткен. Август 10-да мөөрейниң шупту суму болгаш кожуун чергелиг чадазы доозулган. Кожуун чадазынга 100 ажыг кижи киришкен. Бүдүн республикадан мөөрейниң түңнел чадазынга Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл кожууннардан болгаш Ак-Довурак хоорайдан ниитизи-биле 18 малчын киришкен. Оларның аразында “Чаа сорук”, “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелдериниң киржикчилери, хууда дузалал ажыл-агыйлыг малчыннар болгаш оларның ажы-төлү бар.

Ак-Довурак хоо­райдан Чайлыг-Хавак деп черден, Каа-Хем кожууннуң Кызыл-Эзим деп черден, Өвүрнүң Көк-Сайырдан, Бии-Хем кожуун­дан Микешинниң чоогазы, Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксындан, Тере-Хөлдүң Сарыг-Хымыштан, Тес-Хемниң Калдак-Хамар деп черден, Тожу кожууннуң Азас­тан, Чаа-Хөлдүң Чайлыг-Алаактан хууда дузалал ажыл-агыйлыг малчыннар бар.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы суурдан “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң киржикчизи база бар.

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери Бай-Тайганың Тээлиден, Барыын-Хемчиктиң Эзирлиг деп черден, Кызыл кожууннуң Ак-Даштан, Мөңгүн-Тайганың Мугур-Шегетейден, Таңдының Остуг-Хемден, Улуг-Хемниң Куй-Дагдан, Чеди-Хөлдүң Узун-Хову-Бажы деп черден киришкеннер.

Эрзин кожууннуң Эрзин суурдан “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелиниң киржикчизи киришкен.

Жюри даргазы ТР-ниң уран чүү­лүнүң алдарлыг ажылдакчызы, “Рес­­публиканың улусчу чогаадылга төвү­нүң” директору Елена Ондар. Жюри кежигүннери көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Аян Борисович Монгуш, Россияның алдарлыг артизи, Тыва Республиканың чоннуң хөөмейжизи Кайгал-оол Ховалыг, Тыва Республиканың алдарлыг артизи, “Саяннар” Нацио­нал ыры болгаш сам театрының солизи Сайлык Оммун, Тыва Республиканың алдарлыг артизи, Тыва национал оркестрниң хөгжүмчүзү, “KHOOMEI BEAT” этно-поп-рок бөлүктүң солизи Ай-Хаан Ооржак олар мөөрейни түңнээн.

Ак-Довурак хоорайдан Чинчи Хомушку, Бай-Тайгадан Артыш Иргит, Барыын-Хемчиктен Арсен Хомушку болгаш өскелер-даа тиилекчиниң дипломнарын алыр эргелиг болганнар. Жюри кежигүннериниң ажылының түңнели-биле “Авамга өпей ыры” деп ырыны күүсеткеш, “Ыраажы малчын-2021” деп хүндүлүг атка Херел Никитьевич Кара-Сал төлептиг болуп, дээди шаңналдың эдилекчизи болган. Ол Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумузундан “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң киржикчизи.

Чыжыргана СААЯ.

#Ыраажымалчын #Мөөрей #Наадым_2021

Предыдущая запись
ЭРГИ СОЛУННАР-БИЛЕ НОМЧУКЧУЛАР АМ-НА ТАНЫЖАР
Следующая запись
МЕҢГИ СЫРГЫМАЙ КОЛ ШАҢНАЛДЫ АЛГАН
Меню