Рубрикалар

Манган ак шериг хептиг уйнуумга чоргаарланып …

Арат шөлүнге Ада-Чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 77 чыл болган оюнга тураскааткан ээлчеглиг шериг парады-даа эгелээр деп барды. Ол үеде чанымга турган херээжен кижи-биле чугаалажы бердим. Ол Кызыл хоораайның чурттакчызы Любовь Ховалыг болду.

«Май 9 байырлалы дээрге кончуг улуг ужур-уткалыг хүн-дүр. Агаар-бойдус арай берге-дир. Ынчалза-даа агаар-бойдус кижилерден хамаарышпас болганда аңаа чөпшээрежир апаар-дыр бис ийин.
Кызылдың Президентиниң кадеттер училищезиниң өөреникчилериниң аразында уйнуум чыскаалып турар. Ол оглумну көөр дээш чыскаалга чылдың-на кээр-дир мен. Уйнуум ам бо чылын 11 классты доозуп турар кижи. Ажы-төлвүске өөренир училище ажыдып бергени дээш, дарга-бошкаларывыска өөрүп четтиргенимни илередип чоруур мен. Кандыг-даа кырган-ава чараш форма кеткен уйнуунга чоргаарланыр-дыр ийин. Мен база манган ак шериг хеп кеткен уйнуумга чоргаарланыр мен.
Байырлал черле ниитизи-биле хөлчок эки эртип тур. Чыскаалып турар шериглерниң кеткен хеви-даа аажок чараш-тыр. Чон-даа хөй-дүр. Тиилелге хүнү дээрге российжилерниң чаңчылчаан байыралы апарганын билир бис. Тиилелге хүнү-биле чонумга байыр чедирип тур мен. Улуг чуртувуска тиилелгелер ам-даа келир болзун!» — деп, ол чоргаарал-биле чугаалады.
А.ОНДАР.
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Давааның байыр чедириишкини
Следующая запись
Хамааты хүлээлгемни 77 удаа күүсеттим
Меню