Рубрикалар

МЕДИЦИНА АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛ — КВАРТИРА

Тываның Кадык камгалал яамызында «Буянныг чүрек» деп ТР-ниң Күрүне шаңналынга чагыглар хүлээп алыышкыны уламчылап турар. Ону медицина болгаш фармацевтика ажылдакчыларынга, кадык камгалалының адырында база медицина эртеминде эртем ажылдакчыларынга идегелдиг, үре-түңнелдиг, тывынгыр ажыл-чорудулгазы дээш тыпсыр. Чагыгларны 2021 чылдың июль 1-ге чедир хүлээп алыр. Шаңналды ийи азы чаңгыс өрээлдиг квартирага сертификат, а ол ышкаш 1 сая база 500 муң рубль хемчээлдиг акша-төгерик шынарлыг кылдыр тургускан.

Республиканың кадык камгалал адырының шаңналынга кордакчылар кылдыр эмнелге-профилактика организацияларын, күрүне болгаш хууда эмнелге организацияларын, эмчилер болгаш эмчи сестраларының каттыжыышкыннарын, өске-даа организацияларны депшидип болур. Күрүне шаңналын тыпсырынга болур-чогуур документилерни Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызынга киирер.

Шаңналды тыпсырының дугайында сүме-шиитпирни Эксперт чөвүлели хүлээп алыр, ооң составынче Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар специалистерин хаара туткан туруп болур. Эксперт чөвүлелинче Медицина палатазының, кадык камгалал ажылдакчыларының профэвилелиниң, Тыва Республиканың Дээди Хуралының, ТР-ниң Кадык камгалал яамызының Хөй-ниити чөвүлелиниң удуртукчулары, эмнелге организацияларының кол эмчилери кирип турар.

Ук шаңналды Тыва Республиканың Баштыңының 2020 чылдың июнь 29-та №153 чарлыы-биле үндезилээн.

Чагыглар хүлээп алыышкынын Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының кадрлар болгаш эрге-хоойлу хандырылгазы килдизинде чорудуп турар (Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, б. 2), кабинет 318, харылзажыр телефону — 5-64-22).

#ТР_ниңкадыккамгалаляамызы #Күрүнешаңналы #Буянныгчүрек #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫЗЫГААРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР
Следующая запись
АВТОМАШИНАЛАР ДУГААРЛАРЫН МАНААР
Меню