Рубрикалар

Мергежилдиӊ тергииннерин шилээн

Миграция албаныныӊ удуртукчуларыныӊ аразынга бүгү российжи мөөрейниӊ регион чергелиг бирги чадазы болуп эрткен.

Мөөрейжилер ажыл-албаны, эрге-хоойлуну эки билиринден аӊгыда, күш-дамыр талазы-биле белеткелин, ок-чепсек ажыглап билирин көргүскен. Ажылынга тургустунуп болур берге байдалдарны канчаар шын шиитпирлээрин болгаш эмчи дузазын чедирип билирин база хынаан.

«Мергежилдиӊ тергии­ни–2022» деп атты полиция­ныӊ лейтенантызы Надежда Сарыглар төлептии-биле чаалап алган. Ол бүгү российжи конкурстуӊ ийиги чадазынга Тыва Республи­ка­да ИХЯ-ныӊ төлээзи болуп киржир.

Полицияныӊ улуг лейтенантызы Ай-Хаан Хомушку, полицияныӊ майору Виктория От-оол мергежилин эки билири-биле шылгараан.  Тиилекчилерни дипломнар, сертификаттар, өртектиг суй белектер-биле шаӊнаан.

Сагыш човангыр чолаачылар

Эзирик чолаачыны көрүп кааш, полицияга дораан дамчыткан Ямал-Ненец округунуӊ сагыш човангыр чурттакчызы чоокта чаа дөрт муӊ акша-биле шаӊнаткан. Сөөлгү үеде орук дүрүмү үрээр сарыыл чок кижилер дугайында дыӊнадып, Тываныӊ оруктарынга айыыл чок байдалды тургузарынга улус идепкейлиг дузалажып турар. Күрүнениӊ автоинспекторлары ону онза демдеглээн.

Кызылда школа чоогу, бичии уруглар аргыжар, машина-балгат дүрген халдып болбас черге ийи чо­лаачы светофорнуӊ кызыл өӊү чырып турда, тоовайн, халдып эрте берген. Ол таварылганы шын көрген чолаачы бодунуӊ машиназыныӊ регистраторунда видеобижидилгези-биле катай шагдаа черинче чорудуп берген.

Күравтоинспекторлар орук дүрүмүн сагывайн барган улус­ту дораан тып алган. Олар көӊгүс аныяк чолаачылар болган. Ажыл-херээ дээш далажып турганын тайылбырлаза-даа, буруу­даан, бир муӊ акшага торгаткан.

Дүрүм сагываска, айыыл-халап карак чивеш аразында болур. Орук дүрүмүн үрээр таварылганы көрген-билген болза, албан черинге ынчаар дыӊнадып турары чугула.

Предыдущая запись
Бөмбүрзектиң судалы
Следующая запись
Мергежил демисели
Меню