Рубрикалар

МООЛГА ШИНЧИЛЭЭШКИННЕР

Дириг амытаннарның халдавырлыг аарыгларының девискээрлерин шинчилээриниң Улан-Батор хоорайда Моол национал төптүң баазазынга ол аарыгларның тарадыкчыларын шинчилээр биологтуг лабораторияны тургузарының дуга­йында чугаалажыышкыннар Моол биле Американың Каттышкан Штаттарының аразында чоруп турар. Моолдуң девискээринге халдавырлыг аарыгларның тарадыкчылары саргылар, ымыраалар, күскелер, тарбаганнар нептереңгей черлерниң карталарын ол биолаборатория тургузарын планнаан.
Делегейде эпидемиологтуг бай­далды контрольдаарының ре­гионнар системазын тургузар программаны Американың Кат­тышкан Штаттарының эпидемиолог эртемденнер ниитилели ажылдап кылган. Бутан, Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Филиппиннер дээш халдавырлыг аарыглар нептереңгей өске-даа чурттар ол программага каттыжар күзелин илереткеннер. Делегейниң регионнарының аразынга кижилерниң аргыжары көвүдээн амгы шагда халдавырлыг аарыгларның дүрген тараарын болдурбазының бир аргазы эпидемиологтуг байдалды контрольдаары деп эртемденнер санап турар.
(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден белеткээн).
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Уругнуң сайзыралынче базымнар
Следующая запись
Бичии уругларга кешбэк
Меню