Рубрикалар

НААДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
Көдээ иштиң эрес-кежээ маадырлары!

Тывавыстың чаагай чоруун, экономиктиг бурунгаар хөгжүлдезин хандырарынга улуг үлүг-хуузун киирип чоруур силерге Наадым байырлалы-биле сеткилим ханызындан байырны чедирдим!

Наадымның кол маадырлары боттарының чымыштыг ажыл-ижи-биле төрээн черинге кызыгаар чок ынакшылын бадыткап чоруурлар. Өгбелерден дамчып келген силерниң ижиңерде тыва чоннуң төөгүзү, байлак культуразы, бедик хей-аъды болгаш сагыш-сеткил байлаа сиңниккен. Кадыг-дошкун агаар-бойдустуг чер-чуртувусту ээлеп, көдээ девискээрлерни сайзырадып, хөгжүдер дээш ажылдап чоруур ишчилерге чоргаарланып, хүндүткелди илередип тур бис.

Хамчык аарыы нептерээн үеде бистиң араттарывыстың ачызында республиканың чону холуксаа чок, арыг эът, сүт болгаш оон кылган продуктулар-биле хандыртынган. Бергедээшкиннер турза-даа, республиканың көдээ ажыл-агыйны хөгжүдүп, малдың баш санын көвүдедип, эки көргүзүглерни чедип ап турарыңар, аныяк малчыннарывыска эки үлегер-чижек болуп чоруурун демдеглезе чогуур. Ол чүгле харыысалганы онаарындан аңгыда, бедик хей-аъттыг болурун кыйгырып турар.

Байырланчыг бо хүнде ал-бодуңарга болгаш чоок кижилериңерге кадыкшылды, аас-кежикти, бедик тура-сорукту, азыраан каш чүзүн малыңар мандып өзерин, а төрээн Тывавыстың болгаш улуг Ада-чуртувустуң бурунгаар хөгжүлдези дээш хей-аъттыг тура-соруктуг болурун күзедим!

Хүндүткел-биле, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының
албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар В. ХОВАЛЫГ.

#Наадым_2021 #Байырчедириишкини #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БОЖАЛЫГГА АЪТ ЧАРЫЖЫ
Следующая запись
ЭРЕС-КЕЖЭЭ МАЛЧЫННАРГА БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!
Меню