Рубрикалар

Нацизм чок делегей дээш демнежир бис

📢 «ZA НАШИХ» – Тожуда
Президентини болгаш шеригни деткиир акция республиканыӊ шупту булуӊнарында болуп турар. Тожу кожуунда «Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ кежигүннери #ZаНаших деп акцияныӊ кыйгызы-биле хол бөмбүүнүӊ маргылдаазын эрттирген.

📢 «ZA НАШИХ»– Сүт-Хөл
Боттарын тергиидедир, а өске кижилерни дорамчылаар хөөннүг үзел-көрүштүг нацист кижилерниӊ хайы-биле делегей чоннарыныӊ когарап чорааныныӊ төөгүзү кажан-даа уттундурбас.

📢 «ZA НАШИХ» деп акцияныӊ кол сорулгазы чүс-чүс чылдар дургузунда эптиг, демниг, найыралдыг чурттап чораан чоннар аразынга чөрүлдээ өөскүткен нацист-фашистерни амгы үеде узуткап, амыр-тайбыӊны тургузуп турар бистиӊ шериглеривисти деткиири. Хоочуннар Валерий Кертик-оолович Ондар, Артур Ашак-оолович Монгуш, Айдыӊ Орланович Ондар ук акцияныӊ киржикчилери-биле демнежип, «Мерге» спортунуӊ талазы-биле улусчу маргылдаа эрттирерин саналдаан. Бурунгу орус улустуӊ «городки» деп оюнун тывалар «Мерге» деп адаар. Ол совет үеде хөйге билдингир улусчу спортчу оюн апарган.
Мерге адар маргылдаага Сүт-Хөл биле Барыын-Хемчик кожууннарныӊ 12 командазы киришкен.

📢 «TuVa Za наших» – Кызыл
Россияныӊ шериин деткиири-биле, Тываныӊ хаакчылары «Тайга» станциязынга хаак чарыжын организастаан. Марафонга 70 хире хаакчылар киришкен. 15 хире харлыг спортчулар 3 км, а улуг спортчулар 5 км херии черге чарышкан. Тиилээр сорулгалыг болганда, дистанцияны шупту ажып эрткен.

📢 «ZA Победу» – Каа-Хем суур
Хөй нацияларлыг улуг күрүнениӊ Президентизин болгаш шериин чон бир дем-биле деткип турар.
Апрель 2-де Кызыл кожууннуӊ Каа-Хем суурунуӊ кудумчуларынга Россияныӊ тугу-биле чадаг-терге чыскаалы болган. Бо акцияга өг-бүлелер, ада-иелер уруглары-биле кады кээп киришкен. Амыр-тайбыӊ тургузар сорулгалыг тускай операцияда киржип турар шериглерни, чаӊгыс чер-чурттуглары дээш чоргаарланып турарын ниитизи-биле 200 чадаг-тергежилер ынчаар илереткен.
Бо бүгү спортчу маргылдааларга киришпишаан, бистиӊ шериивиске деткимчезин илереткен спортчуларга «Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ Тываныӊ регионалдыг салбырыныӊ грамоталарын болгаш суй белектерин тывыскан.

📢 ДЕМНИГДЕ – КҮШТҮГ
«Сүбедей» спорт комплекизинге Кызыл хоорайныӊ Баштыӊыныӊ – Төлээлекчилер Хуралыныӊ Даргазыныӊ шаӊналы дээш хол бөмбүүнүӊ турнири болуп турган. Аӊаа 35 оолдар командазы, 18 уруглар командазы киришкен.
Бежен ажыг команда үш хүн дургузунда ачыр-дачыр демисежип келген. Эр командалар аразындан бирги черге Тыва Республикада ОБЯ-ныӊ Кол эргелелиниӊ командазы (тренери И.А. Байыр-оол), а херээжен командалар аразындан Кызыл хоорайныӊ Төлээлекчилер Хуралыныӊ командазы (тренери С.Б. Тодошева) тиилеп үнген. А тергиин ойнакчылар Сонгукчу Үгер биле Намдал Азиана болган.
«Бо чылын хол бөмбүүнүӊ турнирин российжи шериглерни деткиири-биле эрттирип тур бис. Тускай операцияныӊ салдынган сорулгаларын олар төлептии-биле күүседип турарлар. Бистиӊ чуртувуска удур кампанияны калбаа-биле чорудуп эге­лээнин шупту билир болгай силер. Чуртувустуӊ удуртулгазынга чигзине берзин дээш, бисти аӊгылаарын кызыдып турарлар. Ынчалза-даа хамаатыларныӊ хөй ну­руузу бистии шын дээрзинге бүзүрээр. Шак ындыг халдаашкыннарга бис удур туржуп, Россияныӊ Президентизин демнии-биле деткип турарывысты көргүзер ужурлуг бис. Чүге дизе чаӊгыс аай демниг чоруувус-биле кандыг-даа бергелерге торулбайн, оларны ажып эртип чораанывысты бистиӊ бүгү төөгүвүс көргүзүп турар. Ол кезээде ындыг болур!» – деп, ТР-ниӊ Дээди Хуралыныӊ Даргазы Каӊ-оол Даваа спортчуларга байыр чедирип тура, чугаалаан.
Чуртувустуӊ демниг чоруун бадыткап, Луганск биле Донецк республикаларга материалдыг болгаш моральдыг ачы-дузаны чедирип турар хамаатыларга, кадык чаагай амыдыралчы туружун боттарыныӊ үлегери-биле көргүзүп чоруур спортчуларга «Чаӊгыс демниг Россия» партиязыныӊ Тывада регионалдыг салбыры өөрүп четтиргенин илередип турар.

📢 Республикада барык кижи бүрүзүнүӊ сеткили-биле хөөннеш бодалдарны РФ-тиӊ сенатору Дина Оюн Тува #ZaПрезидента деп акцияга дараазында сөстер-биле илередип бижээн:
«Тываның чурттакчылары Президент Владимир Путинге онзагай хамаарылгалыг улус. Ол камгалакчы, бисти кымга-даа базындырбас, чөптүг, шынчы. Чурттуң эрге-ажыктарын чүге-даа орнап-солувас. БОДУНУҢ СӨЗҮНГЕ ЭЭ БОЛУП ШЫДААР, ХАРЫЫСАЛГАЛЫГ!
Бо хүнде бисти санкциялар-биле коргударын оралдажып турлар. Бисти аңгылаарын кызыдып турлар. Ынчалза-даа олар бисти көңгүс билбес-тирлер. Оларның бо оралдажыышкыннары сыр дедир түңнелге чедирер. Бис шупту каттыжып, демниг болур чүткүлдүг бис. Президентивисти долгандыр демнежип, каттыжып алыр бис. Ооӊ шиитпирин деткиир бис. Нацизм чок делегей дээш! Бистиӊ шериивисти деткиир бис».
Р. ДЕМЧИК белеткээн.

Предыдущая запись
 «Ак» постузун хынаан
Следующая запись
Кичээнгейни шынарынче
Меню