Рубрикалар

НАДЯ РУШЕВА 70 ХАРЛААН

Бичии чурукчунуң делгелгезин Кызылда ажыткан
Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейиниң 3 дугаар каъдының 7 дугаар залында чурукчу Надя Ру­шеваның 70 харлаанынга тураскааткан “Чурааным-биле чурттап чоруур мен” деп делгелгени салган. Март 24-түң хүнүнде ооң ба­йырлыг ажыдыышкыны эрткен.
Ында Надяның баштайгы чуруктарындан эгелээш, школачы чылдарының, «Спорт», «Космос», амгы, антий үе, «Чөөн чүк», «Балет», «Делегей чоннарының костюмнары», «Ие болгаш чаш», Гамлеттиң литературлуг овур-хевирлери, Пушкиниана деп темаларга, бо­дунуң чогааткан тоолдарын­га дээш хөй-хөй темаларга 130 ажыг чуруктарын делгеп салган. Ол ышкаш Надя Ру­шеваның ажыглап чораан будуктары, өңнүг карандаштарын, платьезин, Тываның комсомол шаңналының диплому дээш хуу­да эт-херекселдерин база делгээн. Рушевтерниң ба­жыңынга турган номнарлыг шкаф, өг-бү­лезиниң фото-чуруктары, телефон салып каан стол дээш чүнү чок дээр! Залдың ортузунда На­дя Рушеваның тураскаалы.
Ук делгелгени бүгү чон назы-хар барымдаалавайн, сонуургап көрзүн дээш салган. Оон аңгыда, аңаа экскурсия, лекция, викториналар болгаш Надя Рушева-биле харылзаалыг янзы-бүрү хемчеглерни уругларның уран чүүл школазының болгаш ниити өөредилге черлериниң өөреникчилеринге эрттирер.
Надя Рушеваны 70 харлыг кылдыр бодаары безин берге. Ол бистиң чүрээвисте чалыы, чаптанчыг уруг болуп артпышаан. Бодунуң чурттап эрткен 17-ле борбак харлыг назынының иштинде 10 муң ажыг чурукту, ажыы-биле чугаалаарга, бүдүн делегейни чурупканы кайгамчык. Шекспирниң, Пушкинниң, Лермонтовтуң, Толстойнуң, Тургеневтиң, Сент-Экзюпериниң, Булгаковтуң дээш хөй-ле авторларның чогаалдарын номчааш, ооң маадырларын чуруп көргүскен. “Кымны чуруп турар мен, ооң чуртталгазы-биле чурттап тур мен” – деп, Надя Рушева чугаалаан болуп турар. Ооң бо сөстеринде чурукчунуң эң-не үнелиг билиишкини сиңген деп болур.
ТР-ниң Алдан-Маадыр аттыг Национал музейиниң директору Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей, Ажыкмаа Дойдаловнаның төрелдери база чаңгыс чер-чурт­туг­лары болгаш өскелер-даа делгелгениң байырлыг ажыдыыш­кынынга сактыышкыннарын чугаалап, четтиргенин илередип турганнар.
Надяның дугайында чу­гаа­лаа­ры өөрүнчүг-даа, муң­гаранчыг-даа. Чүге дээрге ооң чуруктарынче көрүп, ооң дугайында чугаалап тургаш, улуг байырлалдың чалгыынга алыс­пайн баары болдунмас. Ол хире өөрүнчүг болуп турар.
А бир талазында муңгаранчыг чүүл – ол бистиң аравыста чок. Ынчалза-даа бодунуң салым-чаяаны-биле са­гыш-сеткилиниң кезик-чамдыын биске бербишаан, ооң ады дириг хевээр чурттап чоруур.
Чыжыргана СААЯ.
Чуруктарны Тыва национал музейниң сайтызындан алган.

Предыдущая запись
Ырбап-дескен даштыкы компанияларның орнун российжи компаниялар ээлээр
Следующая запись
Тускай операцияның бо хүнде түңнелдери
Меню