Рубрикалар

НАЙЫСЫЛАЛГА КУЛЬТУРЛУГ САЙЗЫРАЛ ТӨВҮН ТУДАР

«Культура» национал төлевилелдиң “Культура хүрээлели” федералдыг төлевилели-биле, Кызылда Культурлуг сайзырал төвүн тудар ажылдар эгелээн. Чаа албан черин ийи чыл иштинде тудуп үндүргеш, 2023 чылда ажыглалче киирерин планнаан. Амгы үеде ооң тудар чериниң дөзевилел документациязын кылган. «Авангард» КХН-биле керээ чардынган. Объектини шапкын хөгжүп турар “Спутник” микрорайонунда чаа уруглар садының чоогунга тудар.

Культурлуг сайзырал төвү – амгы үениң культура одаа болур. Ол хөй ажыл-чорудулгалыы база шөлүн амгы үеге ажыглаары-биле, культура бажыңы дээн ышкаш албан черлеринден ылгалдыг.

Чаа төп 1100 дөрбелчин метр ниити шөлдүг, чаңгыс каът чер болур. Төпке кандыг-даа хемчеглерге ажыглаар көрүкчүлер залы, суй-белектер продукциязының делгелге чери, өг-бүле дыштанылгазының булуңу, уран чогаадылга, ус-шеверлел, ыры, танцы дээш, өске-даа бөлгүмнерге таарыштыр дериир. Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг кижилерге таарымчалыг байдалдарны тургузар.

«Сөөлгү чылдарда хоорай хөгжүп олурары эки. Найысылалдың бир улуг чери “Спутник” микрорайонун чижекке алыылыңар. Чурттаарынга эки байдалдар бар: улуг бажыңнар туттунган, девискээрлерни чаагайжыткан, школа ажыттынган, удавас уруглар садын ажыглалче киирер. Бистиң микрорайонга четпейн турар чүве ол – Культурлуг сайзырал төвү. Уругларга база аныяктарга аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг бөлгүмнер ажылдап, өг-бүлези-биле ажыктыг дыштаныр черлиг апаары, дыка эки-дир» – деп, «Спутник» микрорайонунуң чурттакчызы, үш уйнуктуг кырган-ава Айлан Монгуш чаа тудугга хамаарыштыр бодалын илереткен.

#ТР_ниңкультураяамызы #Кызылхоорай #Спутникмикрорайон #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ПРЕЗИДЕНТИДЕН ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ 10 МУҢ ДУЗА АКША
Следующая запись
АРМЕЙЖИ ОЮННАРНЫҢ ИЙИГИ ЧАДАЗЫ ЭГЕЛЭЭН
Меню