Рубрикалар

Наркоманияны болдурбас дээш

Наркомания талазы-биле айтырыг бо хүннерде нарын болуп артпышаан. Ынчангаш өзүп олурар салгалдарга ол талазы-биле профилактиктиг ажылдарны чорудары чугула.

Сан-чурагайлар аайы-биле алырга, наркотиктиг бүдүмелдерге чаңчыга берген улустуң чүгле 2-3 хуузу анаа амыдыралче эглип, ойталай бээр болуп турар. А арткан кезии наркотиктен адырлып-даа алгаш, чогуур үе-шаанда эмчи дузазын албас болза, катап-ла кире бээриниң айыылы улуг.

Назы четпээн ажы-төл аразынга наркоманияга удур профилактика ажылын чүгле эмнелге ажылдакчыларының дузазы-биле чорудары түңнел чок болур. Ада-иелерниң, эмчилерниң, башкыларның, психологтарның, эрге-хоой­лу органнарының болгаш хөй-ниитиниң делгем кады ажылдажыл­газы кончуг        чу­гула.

Шак-ла ындыг сорулга-биле апрель 21-де Ак-Довурак хоорайның спорт школазының өөреникчилеринге Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң нарколог эмчизи Чечек Допчут-ооловна Монгуш ужурашкан. Бүгү делегейниң наркоманияга болгаш хоойлуну хажыдып, наркотик садып-саарар чорукка удур демисел хүнүнге уткуштур Чечек Монгуш уруг­ларга кадык амыдырал ду­гайында беседаны чоруткан.

“Хоралыг чаңчылдарның болгаш наркотик ажыглаарының дугайында” социал роликтен уруг­лар наркомания болгаш ооң кижиниң кадыынга кайы хире хоралыын билип алганнар. Ол ышкаш ону ажыглаанының түңнелинде, кандыг кем-херек үүлгедиишкиннери болуп турарын­ база чугаалашкан.

Беседаның төнчүзүнде “Бис кадык амыдырал дээш” деп видеону көрбүшаан, кадыкшылды канчаар быжыглаарын, спорт-биле өңнүктежириниң эки талаларын сайгарып чугаа­лашканнар.

/ Гана Кара-Сал.

Предыдущая запись
Алдын  курлавырның  эртинези
Следующая запись
Хөгжүмчүнүӊ үлегери дүжүткүр болзун
Меню