Рубрикалар

Номнар фондузун чаартыр

Республиканың өөредилге албан черлериниң библиотека фондузу 48 сая ажыг рубльге саткан чаа өөредилге номнары-биле четчелеттинер.

Чыл санында өөреникчилер саны көвүдеп турарындан өөредилге номнарынга хереглел улгаткан. Ынчангаш Тыва Республиканың Өөредилге яамызы чаа өөредилге чылынга белеткел үезинде школаларның номнар-биле хандыртынганын хыналдага алган.

2022–2023 чылдарда республиканың школаларында өөредилге номнары-биле хандыртынганы 83 хуу болуп турар. «ОФСЭТ», «Мнемозина», «Русское слово» база «Просвещение» ном үндүрер черлер республиканың библиотека фондуларын номнар-биле хандырып турар кол черлер ол.

Өөредилге черлериниң библиотека фондуларын четчелээр дээш, баш бурунгаар санаашкын езугаар ниитизи-биле 48 сая рубль түңге чагыгны кылган.

Бо хүнде «Просвещение» ном үндүрер черден 31 сая ажыг рубль түңге 58590 санныг өөредилге номнары чедип келген. А арткан өөредилге номнары майда база июльда келир.

Республиканың өөредилге албан черлеринде номнар фондузун чаартып тура, кадыкшылының байдалы-биле кызыгаарлаттынган арга-шинектиг, дыңнаары багай уругларга чаа номнарны база чагыттырган. Эге, ортумак база улуг класс өөреникчилери кичээлдерге чаа өөредилге номнары-биле белеткенир аргалыг апаар.

ТР-ниң Өөредилге яамызының медээлеринден.

Предыдущая запись
Россияга каттыжар
Следующая запись
Тываның база бир төлептиг оглу Төрээн чурту дээш амы-тынын өргээн
Меню