Рубрикалар

ОДАЛГА, КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫҢ БИРЭЭЗИ 
Республиканың 13 кожуунунда чедери берге 30 суурларда 125 социал объектилерге 15181 тонна хөмүрнү садып чедиреринге субсидия кылдыр 2020 чылдың республика бюджединде 45315,5 муң рубльди тускайлаан.
Бо хүннүң байдалы-биле алыр га, ыраккы суурларже хөмүр сөөр түлгезинге көрдүнген акша-хөреңгиниң 79 хуузун, азы 35952,91 муң рубль субсидия акшазын ажыглаан. Респуб ликаның 13 муниципалдыг тургузугларынче 7832 тонна хөмүрнү чедирип, планны 52 хуу чедирген.
“Чүък сөөртүкчүлери-биле чарган керээ лер езугаар, республиканың ыраккы чурттакчылыг суурларынче хөмүрдашты сөөртүп чедирери график езу гаар чоруп турар. Ындыг болзажок чедери берге болгаш ыраккы кожуун Мөңгүн-Тайгаже чүък сөөртүлгези түр када соксаан турган. Чүге дизе, “Тываның даг-руда компаниязы” КХН-ниң Чадаана база Каа-Хем участоктарында ажылчынның ковидтен аарааны-биле бүдүрүлгелерге майның 21-ден июль 6-га чедир карантинни киирип, ажылды тургускан. 2020 чылдың июльдуң ортаа үезинде, тодаргайлаарга июль 16-да чагган суггур чаашкыннарның түңнелинде, Мөнгүн-Тайга кожуунче аргыжар чаңгыс чазаглыг орукта Барлык хемниң суу көдүрүлгеш, орукту үрээш, көвүрүгнү чууй шаап, дажып апарган. Ооң уржуундан Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгези июнь, июль, август айларда болбаан. Бо хонуктарда Барлык хемни кежир түр үениң кежиин салган, улуг чүък машиналары эрттип эгелээн. Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунче хөмүр сөөртүлгези дарый эгелээн” – деп, сайыттың оралакчызы дыңнаткан.

Предыдущая запись
ЧЕРБИНИҢ ВАРЕНЬЕЗИ
Следующая запись
ТЫВА ХҮРЕШ ЭМИН ЭРТТИР САЙЗЫРААН БЕ?
Меню