Рубрикалар

Огород ажылы чугула

Чыраа-Бажының культура ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга «Тергиин өзүмнер» деп мөөрейни интернет дамчыштыр чарлаан.

Кол сорулгазы болза, суурнуң чонун огородка ногаа тарылгазынче хаара тудары. Амыдыралчы хемчегге 12 өг-бүле бедик көдүрлүүшкүннүг киришкеннер. Ооң түңнелинде, Малина Монгуштуң өг-бүлези тиилекчи болган, а Алдын-Чай Кара-Сал бодунуң тарып алган ногаан өзүмнери дээш ийиги черни ээлээн. Үш дугаарынга Алекмаа Донгак төлептиг болду. 

Өгнүң херээжен ээлериниң кызымаккай сонуургалдыг киришкенин демдеглээри чугула. Сумунуң чонун огородунга картофель, ногаазын тарып алзын дээш, шак мындыг мөөрейлерни эрттирип турары ажыктыг.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Тайгада хар эрип, бадып эгелээн
Следующая запись
Чымыштыы-биле шымныга берген
Меню