Рубрикалар

Он беш уруг саргыга ызырткан

Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, эрткен неделяның дургузунда эмнелге черлеринге саргыга ызытканы-биле 36 дуза дилээшкини бүрүткеттинген, ооң иштинде 15 уруг.

Саргыга ызырткаш, Лаймның аарыындан аараан баштайгы үш таварылга бүрүткеттинген. Чаяан болуп, халдавырлыг саргы энцефалидиниң таварылгалары илереттинмээн.

Эпидсезоннуң эгезинден тура саргылар халдаашкынының шупту 239 таварылгазы бүрүткеттинген, ооң 114-ү 17 хар чедир уругларже. Халдавырлыг саргы энцелафилидинге удур 1612 кижини тараан, 1958 кижи катап тарылганы эрткен.

Халдавырлыг саргы энцелафилидинге удур эң-не дээштиг камгалал болза, өй-шаанда тарылга болур. Ону ийи чадалыг сыкыртыр, бот-боттарындан аразында хуусаазы 2-7 ай. Бир чыл эрткенде катап тарытканының соонда, тарылганы долу хемчээлдиг деп санаар. Сыкырткан соонда ийи неделя эрткенде арга-арыг кирип болур.

Бойдусче үнүүшкүннүң үезинде кичээнип чорууру чугула: оът-сигенге олуруп болбас, бот-боттарын кичээнгейлиг хынаар, оран-саваже чаа чулган чечек-үнүштерни киирбес, азырал амытаннарны агаарлаашкын соонда ылавылалдыг көөр.

Саргылар коргудар репеллентилерни ажыглаарын сүмелеп турар, ынчалза-даа ооң бетинде ажыглалдың инструкциязын таптыг номчуп алыр херек. Чамдык репеллентилерни идик-хепке чаштырарын көрген болур, бир эвес ол ажык кешке дегзе, кадышылга хораны чедирип болур.

Арга-арыг кирер деп тургаш,саргы соястап кирбес кылдыр кеттинери чугула – чүвүрнүң хончуларын уктарже киир сугар, хөйлеңни – чүвүрже, хөйлеңниң чеңнери узун болза эки, а башты болгаш моюнну бөрт азы халыптыг бөрт-биле дуглаза чогуур. Аргалыг-ла болза, идик-хеп чырык болза эки, халдаан саргы аңаа хөлчок эки көскү.

#Росхереглелхайгаарал #Саргы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧАРЛАЛ САЛЫРЫНГА ЭПТИГ ӨРТЕКТЕР
Следующая запись
Он улуг үндүрүг төлекчилериниң санында
Меню