Рубрикалар

ОНЛАЙН ХЕВИРГЕ КИРИП АП БОЛУР

Өөредилге болгаш эртем яамызы 2021 чылда дээди өөредилге черинче ырактан кирип алырын бөдүүнчүдер күзелдиг. Ынчангаш Күрүне дузазының порталында “Дээди өөредилге черинче онлайн хевирге кирип ал” деп сервис ажыдып каан. 2020 чылда ол сервис таварыштыр 20 муң кижи дээди өөредилге черлеринче (ВУЗ) кирип алган. Бо чылын сервиске коштунуп алган өөредилге черлериниң саны 187 чедир өзе берген. 2022 чылда чурттуң шупту дээди өөредилге черлерин кожарын планнап турар.

“Дээди өөредилге черинче онлайн хевирге кирип ал” деп сервис амдыызында информастыг чурум-биле ажылдап турар. Күрүне дузазының порталында суперсервис дээди өөредилге черлериниң информастыг системаларын каттыштырыпкаш, дужаап кирип турарларның ниити баазазын тургузуптар. Чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының харыылары хынаптарга-ла, дораан Күрүне дузазы порталга көстүп келир.

2021 чылда эң-не кол чаартылга – дээди өөре­дилге черинче аттестаттың бодун чор­утпас, элек­троннуг хоолгазы чедер. Кирериниң чөп­шээрелин база сервис таварыштыр бадыткап болур.

Өөредилге черинче бүрүнү-биле онлайн хевирге кирип алырда, “Дээди өөредилге черинче онлайн хевирге кирери” деп сервисте кирип алырынга чөпшээрешкен ат салыр функция бар.

Онлайн хевирге дээди өөредилге черинче кирип алыры – 2021 чылда хүлээп алыышкын кампаниязынга эң эки шиитпир.

Кичээнгейлиг болуңар, эпидемиологтуг байдал-биле хүлээп алыышкын кампаниязының хуусаазы өскерли берип болур. Кирип турарыңар дээди өөредилге чериниң сайтызын кичээнгейлиг көрүп туруңар. Аңаа хүлээп алыышкын кампаниязының тодаргай хүннерин айтып каан турар. Онлайн хевирге дээди өөредилге черинче ооң сайтызы таварыштыр кирип алыр.

2021 чылда, ооң мурнунда чылдарда ышкаш, ВУЗ-туң информастыг системазын ажыглап тургаш, онлайн хевирге дээди өөредилге черинче кирип болур. Баштай ВУЗ-туң сайтызынга бодунуң хууда медээлерин айыткаш, бүрүткедип алыр. Модератор хынаптарга, абитуриентиниң хууда кабинединче кирип болур апаар, азы частырыглар бар болза, айтып бээр.

Хууда кабинетке документилер дужаар деп турар угланыышкынын болгаш өөредилге программазын шилип алгаш, чаңгыс аай күрүне шылгалдазының харыыларын айтыр. Оон ыңай олимпиадаларга киришкен дипломнарын болгаш өске-даа немелде балл ойнап алыр хууда че­диишкиннерин быжыглаары чугула. Ол медээлерни база модератор хынаар.

Ооң мурнунда шупту документилерниң саазын хоолгаларын болгаш аттестаттың бодун өөредилге чериниң хүлээп алыышкын комиссиязынче почта таварыштыр чорудар турган. 2021 чылда документилерни бүрүнү-биле электроннуг хевирге киирер.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Абитуриент_2021 #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧАГЫДЫЛГАНЫҢ ТӨНЕРИНГЕ ЧЕДИР КАШ-ЛА ХОНУК АРТКАН
Следующая запись
ПСИХОЛОГИЯ ЭРТЕМИН ШКОЛАЛАРГА ӨӨРЕДИРИ ЧУГУЛА
Меню