Рубрикалар

Хоочуннарга ушкажыптайн

«Шынның» почтазындан

«Шын» солуннуң марттың сөөлгү үндүрүлгелеринде хоочун бижикчилеривис Александр Ооржак, Чамыяң Ондар оларның чаңгыс уткалыг үнген материалдарынга хамаарыштыр мен база деткип бижиптейн деп бодай бердим.
Тываның улустуң чогаалчызы, РФ-тиң үлетпүрүнүң эң улуг назылыг альпинист рекордсмени Ховалыг Маадыр-оол Бартыштаановичиниң бо чылдың апрель 30-де таптыг-ла 75 харлаан юбилейи. Ол аныяк назынында комсомолчу путевка-биле Ак-Довурактың даг-дүгү комбинадынга экскаваторщиктеп ажылдааш, улуг бүдүрүлге черинге профэвилел чөвүлелиниң даргазынга чедир депшип ажылдаан.
Маадыр-оол Ховалыг күш-ажылга да­­дык­кан, спортка сонуургалдыг кижи (ылаңгыя тыва хүреш, мячилиг хөккейге). Ооң кады төрээн дуңмалары Михаил тыва хүрешке ТР-ниң Начын мөгези (аравыста чок), Малжей хоккеист дээрзин билир мен. Маадыр-оол Ховалыг альпинизмге, туризмге, аңнаарынга улуг назылааже чедир доңнажып келген. Чеден харлааш, Кызыл хоорайның тос каът бажыңнарын хакас эжи-биле узун хендирлер дузазы-биле багланып алгаш, бедик бажыңнарның кырындан адаанга чедир чылыглап септелге ажылдарын кылып турган.
Бир катап ажылдап турда, эжи­ниң хендири чештингеш, харын-даа каът бажыңның ортузунга турупкан деп айыылдыг таварылганы чугаа­лаар кижи. Чаяан бооп, харылзажыпкаш, ол айыыл­дан чайлааны база бар. Маадыр-оол Ховалыг 72 харлыында Россияның рекорд­смени деп бедик атты алгаш, Гиннесстиң номунга тыва кижи киир бижиткен. Делегейниң диптериниң эң-не бедиктерин үнген кижи база ол. Чамдык бедиктерже үнериниң бергезин, айыылдыын сактып чугаалап олурганын дыңнаан мен. Чамдык бедиктерниң соогу 73 чедип турарын чугаалады.
Ооң номнарын номчааш, шупту төөгүнү сактып бижээнин кижи кайгаар. Шаандагы тыва хүрештиң чурумун эгидериниң дугайында «Шын» солунга үнген «Хайнак хүреш» деп материалын уламчылап, чырыдарын күзеп тургаш, хенертен аарый бергени хомуданчыг. Ындыг-даа болза, ол аарыгны тиилеп үнгеш, бодалдарын, күзелдерин боттандырар-ла болзунам, өршээ!
Маадыр-оол Бартыштаанови­чиниң ажыл-чорудулгазын бүгү талазы-биле өөренип көргеш, Спорт болгаш Күш-ажыл яамылары, туризм, альпинизм организациялары, Хоочуннар чөвүлели боттуг дузаны көргүзе бээринге бүзүредим.
Бодум хуумда бодалым, бир-тээ Гин­несске кирген тыва кижи болганда, Маадыр-оол Ховалыгга Тыва Республиканың күш-ажылдың маадыры деп атты тывысса кандыгыл?
Макар ДОНГАК,
күш-ажылдың болгаш спорттуң хоочуну.

Предыдущая запись
«Сайыт кызы» чүге сайыт кызы болбааныл?
Следующая запись
СЕТКИЛ АКТА, АЖЫЛ-ХЕРЭЭ ШЫНАРЛЫГ
Меню