Рубрикалар

ОРУКТАР, ОРУКТАР, ЧУРТУВУСТУ ЭРГЭЭН ОРУКТАР


«Восток» деп КХН-ниң чиңгине директору, Дээди Хуралдың депутады Сергей Уюсов орук ажыл-агыйының дугайында чугаалап тур:
— «Восток» ХКН-ниң орук кылыр ажылчыннары ноябрь 30-де Чадаана – Хандагайты федералдыг автооруктуң узуну 15 километр кезээн ажыглалче киирген. Бо чылын бүдүрүлге чери план ёзугаар оруктуң беш километр кезээн ажыглалче киирер ужурлуг турган, ынчалза-даа херек кырында планны үш катап ажыр күүсеткеннер болгаш күрүне комиссиязынга дужааганнар.
Ажыл шынарлыг кылдыр күүсеттинген деп санап тур мен. Оруктуң алды километр дурттуг кезээн дургаар тротуарларны, орук демдектерин, медээ бээр чагыларны болгаш кызыгаарлаар механизмнерни тудуп тургускан. Эки орук – девискээрниң сайзыралынга күштүг идигни бээр.
Чурттакчылар дээш сагыш човаашкыннары, кожууннарның сайзыралының, орук четкилериниң планнары амыдыралда боттанып турарынга мен өөрүп тур мен. Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң, Чазактың болгаш Дээди Хуралдың деткимчезиниң ачызында улуг хемчээлдиг төлевилелдер, ооң иштинде оруктарга харааржып турарлары база, амыдыралда боттанып турарлар.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы болгаш Федералдыг казённуг албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу-биле республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.
Следующая запись
ШКОЛАГА АЛДАР-АДЫ МӨҢГЕ АРТАР
Меню